Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Trestne právo (SBS, typ S)

«»
Prípona
.docx
Typ
ťahák
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47600
Posledná úprava
23.09.2019
Zobrazené
76 x
Autor:
Shad
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo je trestný čin?

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.

Trestný čin je prečin a zločin.

Prečin je
a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo
b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov

Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.

O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.

Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný

2. Kto je páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu?

Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.
Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba

Fyzickou osobou sa rozumie človek od svojho narodenia až do svojej smrti.
Fyzická osoba nie je za spáchaný trestný čin zodpovedná, ak v čase jeho spáchania nedovŕšila 14 rokov svojho veku (v prípade trestného činu sexuálneho zneužívania je to 15 rok) alebo pre duševnu poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohla rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie.

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ),
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak

Kľúčové slová:

SBS

Súkromná bezpečnostná služba

typ S

skúška

Trestne právoObsah:
 • 1. Čo je trestný čin?
  2. Kto je páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu?
  3. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za krajnú núdzu?
  4. Aké konanie sa podľa platného Trestného zákona považuje za nutnú obranu?
  5. Kedy podľa platného Trestného zákona je trestný čin spáchaný so zbraňou?
  6. Kedy a za akých podmienok možno obmedziť osobnú slobodu osobe podľa Trestného poriadku?
  7. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu obmedzovania osobnej slobody?
  8. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu ublíženia na zdraví?
  9. Kto, akým konaním, s akým následkom sa dopustí trestného činu krádeže?
  10. Kto, kedy a za akých podmienok môže vykonať osobnú prehliadku, vstúpiť do obydlia, iných priestorov a na pozemok?
  11. Za akých podmienok a kto môže zahladiť trest uložený podľa Trestného zákona?
  12. Ktoré osoby sú vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní?