Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Súkromná bezpečnosť (SBS, typ S)

«»
Prípona
.docx
Typ
ťahák
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47603
Posledná úprava
23.09.2019
Zobrazené
254 x
Autor:
Shad
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

Formy Strážnej služby
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie
ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
h) vypracúvanie plánu ochrany
i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

2.Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

Formy detektívnej služby
a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť
ako dôkazný prostriedok v konaní pred
súdom alebo správnym orgánom,
d) získavanie údajov o osobnom stave
fyzickej osoby a získavanie informácií o
konaní fyzickej osoby alebo právnickej
osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e) získavanie informácií v súvislosti s
vymáhaním pohľadávky
f) získavanie údajov o protiprávnom konaní
ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Kľúčové slová:

Zákon o súkromnej bezpečnosti

Súkromná bezpečnostná služba

SBS

typ S

skúškaObsah:
 • 1. Aké sú formy strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  2. Aké sú formy detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  3. Aké sú formy odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  4. Čo je fyzická ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti ?
  5. Čo je pátranie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  6. Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti ?
  7. Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  8. Kedy nie je osoba spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  9. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby preukazuje bezúhonnosť?
  10. Kedy a ako zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby preukazuje spoľahlivosť?
  11. Čo je zdravotná spôsobilosť a kedy osoba spĺňa podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  12. Ako sa vykonáva skúška odbornej spôsobilosti typu S podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, z čoho sa táto skúška robí a kedy sa nemusí robiť?
  13. Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?
  14. Čo je preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kto, kedy a komu ho môže vydať?
  15. V čom spočíva povinnosť mlčanlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  16. Aké podmienky musí spĺňať osoba na výkon fyzickej ochrany alebo pátrania?
  17. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, kedy osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže zasiahnuť, aké úlohy pritom nesmie plniť?
  18. Čo je zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, čo je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná urobiť po zásahu, ako si je povinná počínať na niektorých miestach?
  19. Aké oprávnenia má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  20. Aké oprávnenie má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči osobám vstupujúcim do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z nich vystupuje?
  21. Aké zákazy vstupu do chráneného objektu alebo na chránené miesto môže uplatniť osoba poverená výkonom fyzickej ochrany?
  22. Aké oprávnenie má osoba poverená výkonom fyzickej ochrany voči dopravným prostriedkom?
  23. Kedy je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aký je postup, keď osoba nechce alebo nemôže hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť?
  24. Aké obmedzenia platia pri výkone fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  25. Aké osobitosti platia pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  26. Aké evidencie sa vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vykonávaná detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  27. Kto má aké povinnosti v súvislosti s identifikačným preukazom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  28. Aké oprávnenia má policajt pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  29. Aké oprávnenia má kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
  30. Kto a za akých podmienok je oprávnený rozhodnúť o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti?
  31. Aké sú priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti?
  32. Kto a za akých podmienok je oprávnený zadržať preukaz odbornej spôsobilosti?
  33. Čo je vecný bezpečnostný prostriedok a iný technický prostriedok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a kedy ich možno použiť?
  34. Čo sa rozumie zbraňou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a kedy ju možno použiť?
  35. Aké sú oprávnenia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti voči osobe, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje?
  36. Kto, kedy a za akých podmienok môže hľadať osobu, získavať informácie o ich konaní podlá zákona o SB?
  37. Povinnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na mieste protiprávnej udalosti?