Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Riadenie ľudských zdrojov - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
ťahák
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39876
Posledná úprava
25.03.2012
Zobrazené
1 464 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na zápočet a skúšku z predmetu Riadenie ľudských zdrojov (RLZ) / Personálny manažment (PM).

1. Uveďte (a popíšte) ciele personálneho manažmentu.
Hlavný cieľ personálneho manažmentu:
Slúžiť tomu, aby bola organizácia výkonná a dosiahla konkurenčnú výhodu.
Spoločenský cieľ:
Rešpektovanie požiadaviek a vplyvov spoločností, v ktorej organizácia pôsobí.
Osobné ciele:
Pomoc zamestnancom pri napĺňaní ich osobných cieľov, ktoré ovplyvnia ich výkonnosť a spokojnosť.
Funkčný cieľ:
Úroveň a náklady jednotlivých činností musia byť primerané konkrétnym podmienkam v organizácií.

2. Uveďte, na čo sú zamerané základné úlohy personálneho manažmentu.
1. Zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej i kvalifikačnej štruktúre a v dynamickom súlade so strategickými cieľmi organizácie.
2. Zosúladenie správania sa zamestnancov so strategickými cieľmi organizácie – t. j. efektívne fungovanie zamestnancov, ktoré predpokladá ich systematické vzdelávanie a rozvoj, ako aj efektívne využívanie ich pracovných schopností pomocou adekvátnych stimulačných nástrojov.
...

Kľúčové slová:

RLZ

PM

personálny manažment

skúška

zápočet

riadenie ľudských zdrojovObsah:
 • 1. Uveďte (a popíšte) ciele personálneho manažmentu.
  2. Uveďte, na čo sú zamerané základné úlohy personálneho manažmentu.
  3. Vymenujte subjekty personálneho manažmentu.
  4. Uveďte varianty organizačného zabezpečenia personálneho manažmentu
  5. Uveďte päť úloh, ktoré plnia línioví manažéri v personálnom manažmente
  6. Uveďte čo je cieľom analýzy práce
  7. Uveďte čo je cieľom projektovania pracovných miest
  8. Uveďte základné metódy projektovania pracovných miest
  9. Akými spôsobmi sa realizuje striedanie pracovných úloh
  10. Akými spôsobmi môže prebiehať združovanie pracovných úloh
  11. Čo je úlohou získavania zamestnancov?
  12. Vymenujte päť výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z interných zdrojov
  13. Vymenujte päť výhod, ktoré vyplynú pre organizáciu, ak sa rozhodne obsadiť voľné pracovné miesto z externých zdrojov
  14. Pri akej činnosti PM je vhodné použiť marketingové pravidlo AIDA popíšte ho.
  15. Uveďte, akým pomerovým ukazovateľom je možné hodnotiť efektívnosť procesu získavania zamestnancov
  16. Uveďte tri druhy kritérií výberu zamestnancov
  17. Vymenujte jednotlivé stupne procesu výberu zamestnancov
  18. Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska obsahu
  19. Uveďte druhy výberových rozhovorov z hľadiska formy
  20. Charakterizujte sekvenčný výberový rozhovor
  ...
  34. Charakterizujte politiku riadenia kariéry
  35. Vymenujte jednotlivé typy kotiev kariéry
  36. Uveďte metódy hodnotenia pracovného výkonu
  37. Charakterizujte checklist
  38. Hodnotenie porovnávaním môže prebiehať niekoľkými spôsobmi
  39. Charakterizujte grafickú hodnotiacu stupnicu
  40. Na základe čoho, možno posúdiť výkon zamestnanca.
  41. Čo sa považuje za súčasť systému odmeňovania
  42. Organizácie sledujú v oblasti odmeňovania predovšetkým nasledujúce ciele
  43. Zamestnanci vyžadujú od systému odmeňovania
  44. Uveďte nástroje, ktoré sa využívajú pri tvorbe mzdového systému
  45. Uveďte základné skupiny zamestnaneckých výhod a služieb
  46. Uveďte aspoň 5 typov neštandardných pracovných režimov
  47. Uveďte 5 skupín pracovných vzťahov
  48. Uveďte fyzikálne faktory pracovného prostredia
  49. Charakterizujte prvú generáciu pružného pracovného času
  50. Charakterizujte teleworking (TELEWORK)