Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Obchodné právo (Pojem, vývoj a pramene obchodného práva, Systém obchodného práva, Právne formy podnikania...)

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13183
Posledná úprava
29.10.2020
Zobrazené
1 982 x
Autor:
wildorchid
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
POJEM, VÝVOJ A PRAMENE OBCHODNÉHO PRÁVA
- právne odvetvie reprezentujúce sféru súkromno-právnych vzťahov reglementovaných právnymi normami
VÝVOJ - od Ríma po dnes od vzniku obchodu a peňazí ako platidla
Právne normy - 17. Stor. Privilégium Leopolda I. Z r. 1761- na ochranu pražských obchodníkov
1751 - Patent o potieraní úžery, 1763 - prvý všeobecný zmenkový poriadok, 1717 - dolnorakúsky zmenkový poriadok, Vratislavské partikulárne zmenkové právo
1862 - Obchodný zákonník v Rakúsku, 1918 - recepcia rakúskeho a uhorského právneho poriadku.
ČSR - prevzala rakúske a uhorské právo
Už v staroveku vznikajú obchodné styky a budovanie obchodných štruktúr. V novoveku sa začali vydávať v rôznych štátoch Európy obchodné kódexy. Vznikom Československa v roku 1918 došlo ku globálnej recepcii rakúskeho a uhorského právneho poriadku, čo sa stalo zákonom o zriadení samostatného českoslov. štátu.
Po vzniku ČSR boli vydané viaceré právne normy z obchodného právneho odvetvia ako napr. zákon č.271/1920 Zb.,o s.r.o., vládne nariadenie č. 465/1920 Zb., o zriaďovaní a.s., zákon č. 259/1924 Zb., živnostenský zákon pre Slovensko, kartelový zákon č. 141/1933 Zb. Po roku 1948 sa posilňujú verejnoprávne momenty v postavení hospod. subjektov a v otázke právnej regulácie ich vzájomných hospodárskych väzieb. V roku 1950 bol vydaný prvý česko-slovenský Občiansky zákonník. Klasické obchodné právo sa v období socializmu u nás nemohlo uplatniť. V súčasnosti platí obchodnoprávny kódex zákon č. 513/91 Zb.
...

Kľúčové slová:

obchodné právo

obchodný register

podnikanie

formy podnikania

živnostenské oprávnenie

hospodárska súťaž

obchodná spoločnosť

družstvo

záložné právo

zmluvná pokuta

licenčná zmluva

úverObsah:
 • POJEM, VÝVOJ A PRAMENE OBCHODNÉHO PRÁVA
  SYSTÉM OBCHODNÉHO PRÁVA
  PRÁVNE FORMY PODNIKANIA
  NESUBJEKTÍVNE FORMY PODNIKANIA
  PODNIKANIE ZAHRANIČNÝCH OSÔB
  DRUHY ŽIVNOSTENSKÝCH OPRÁVNENÍ
  ROZDELENIE ŽIVNOSTÍ
  ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
  VÝVOJ A SYSTÉM PRÁVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
  ...
  OBCHODNÉ MENO A JEHO OCHRANA
  PRÁVNA OCHRANA OBCHODNÉHO MENA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
  OBCHODNÉ TAJOMSTVO
  ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE
  POJEM, PREDMET A DRUHY OBCHODNO - ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV
  VEREJNÝ NÁVRH
  VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
  ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
  USTANOVENIA O SPOLOČNÝCH ZÁVÄZKOCH A SPOLOČNÝCH PRÁVACH
  OBCHODNÝ REGISTER

Zdroje:
 • Prednášky
 • Skriptá
 • Obchodný zákonník