Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Bezpečnostná politika štátu 1.

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37524
Posledná úprava
13.05.2011
Zobrazené
1 399 x
Autor:
gnjive
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezpečnosť, Bezpečnosť štátu – miesto v systéme politických vied a medzinárodných vzťahov

Čo rozumieme pod pojmom bez-pečnosť?
- Skúmanie bezpečnosti je multidis-ciplinárnou oblasťou. Ako základné zdroje slúžia práce z odborov me-dzinárodných vzťahov, politológie, vojenských vied a medzinárodného práva, ako parciálne zdroje slúžia štúdie bezpečnostných inštitúcií, bezpečnostného prostredia, eko-nomických vied, sociológie, psy-chológie a štúdie zaoberajúce sa fungovaním medzinárodných or-ganizácií a inštitúcií.

Definícia bezpečnosti
- pojem bezpečnosť definuje Výkla-dový slovník bezpečnosti ako „stav zložitého systému, keď pôsobenie vonkajších a vnútorných faktorov nespôsobuje zhoršenie alebo naru-šenie jeho správneho fungovania a progresívneho rozvoja“ Bezpečnosť štátu - Bezpečnosť štátu by sme mohli de-finovať ako „stav, ktorý umožňuje fungovanie, stabilitu a rozvoj štá-tu, zachováva mier, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc, vnútorný poriadok v štáte, základné práva a slobody občanov a životného prostredia.
... 

Kľúčové slová:

bezpečnosť

politika

mäkká a tvrdá bezpečnosť štátu

obrana štátu

NATO

OSNObsah:
 • Čo rozumieme pod pojmom bez-pečnosť?
  Definícia bezpečnosti
  Bezpečnosť štátu
  Širšie a užšie vymedzenie
  Bezpečnosť štátu
  Bezpečnosť a jej limity
  Mocenský potenciál štátu
  Nová bezpečnostná agenda 21. storočia
  Nevojenské hrozby pre štát
  Bezpečnostné faktory a bezpeč-nostné prostredie
  Bezpečnostná výzva (problém)
  Bezpečnostné riziká a hrozby ohrozenia
  Bezpečnostná hrozba
  Bezpečnostné riziko
  Kategorizácia bezpečnostných hrozieb
  Kategorizácia bezpečnostných rizík
  Limitovanie bezpečnostných ri-zík
  Klasické paradigmy globálnej bezpečnosti štátu – bezpečnost-né, strategické, mierové štúdie
  Realizmus
  Liberalizmus
  Bezpečnostné a strategické štú-die
  Strategické štúdie
  Bezpečnostné štúdie
  Konfliktné štúdie
  Mierové štúdie
  Mierové štúdie / 1 prístup
  Existujú 4 analytické roviny, ktoré rôzne pristupujú k riešeniu sociálnych konfliktov, naznačila ich už teoretická škola
  Mierové štúdie - sumár
  Moderné paradigmy globálnej bezpečnosti štátu – kritické, be-haviorálne, radikálne štúdie
  Kritická teória a kritické bezpečnostné štúdie
  Kritická teória a radikálne bez-pečnostné štúdie
  Behaviorálne bezpečnostné štú-die
  Humanitárne bezpečnostné štú-die
  Postmodernistická verzia bez-pečnosti
  Sociálny konštruktivizmus – Ko-danská škola
  Sektorová bezpečnosť štátu – Kodanská škola (zmena nazera-nia na pojem bezpečnosti)
  Kreativita vývoja a výskumu
  Multiplicita bezpečnostných sek-torov
  Proces konštituovania nových prístupov skúmania bezpečnosti
  Prehlbovanie bezpečnosti
  Globálna, regionálna a lokálna bezpečnosť štátu
  Teórie globálnej, regionálnej a lokálnej bezpečnosti
  Teória kooperatívnej bezpečnos-ti
  Globálna bezpečnosť ako dôsle-dok budovania demokracie vo svete
  Teórie globálnej bezpečnosti zameraná na ochranu človeka a ľudstva
  Mäkká a tvrdá bezpečnosť štátu a spôsoby využitia
  Hard power – hard security
  Hlavné úlohy a ciele NATO – vše-obecne
  Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OBSE
  Spoločná zahraničná a bezpeč-nostná politika
  Zmluva o ústave pre Európu
  Lisabonská zmluva – SZBP a SBOP/EBOP
  Obamova doktrína
  Ekonomický sektor bezpečnosti
  Energetický sektor bezpečnosti
  Environmentálny sektor bezpeč-nosti
  Čínska stratégia