Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Ekonomika - mikro, makro - podklad ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43184
Posledná úprava
28.09.2015
Zobrazené
694 x
Autor:
patricia.hong-bp
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. KAPITOLA1. Charakterizujte stručne predmet skúmania ekonomickej teórie v hlavných etapách jej vývoja ?

V koncepcii klasických ekonómov sa ekonómia považovala za vedu, ktorej predmetom skúmanie je bohatstvo.

Neoklasická ekonómia podľa neoklasikov ak statok alebo služba neuspokojujú žiadnu potrebu potom je ich hodnota nulová, ekonomická veda sa teda stáva vedou o trhovej výmene a o cenách.

3. typ ekonómia sa definuje ako veda ktorá skúma spôsob akým jednotlivé skupiny a celá spoločnosť využívajú vzácne zdroje, za účelom čo najlepšieho uspokojenia potrieb

Ekonómia je veda o racionálnom rozhodovaní a optimálnej voľbe2, Vysvetlite, v čom spočíva podstata vzájomného vzťahu medzi týmito ekonomickými kategóriami: ekonomicky subjekt, jeho potreby, obmedzenosť výrobných zdrojov, problém voľby!

Na označenie jednotlivcov a skupín používa ekonómia pojem ekonomické subjekty, tieto sa vyznačujú samostatnosťou vo svojom rozhodovaní . Ekonomické subjekty majú rôzne ciele ktoré ekonomická veda nazýva potrebami. Uspokojovanie potrieb však spravidla naráža na obmedzenie zdrojov. Keďže potreby ekonomických subjektov sú neobmedzené zatiaľ čo ich zdroje sú limitované vystáva problém voľby.3, Na konkrétnom prípade objasnite rozdiel ktorý existuje medzi normatívnou a pozitívnou ekonómiou!

Napríklad

Ak štát zvýši spotrebnú daň na cigarety ich cena sa ...

Kľúčové slová:

ekonomika

makroekonómia

mikroekonómia

analýza

merkantelizmus

fyziokratizmusObsah:
 • sklada sa z 12 kapitol. Podklad k skuske. Skripta/otazky.

  1.kapitola _ 23 otazok::
  Charakterizujte stručne predmet skúmania ekonomickej teórie v hlavných etapách jej vývoja ?
  Vysvetlite, v čom spočíva podstata vzájomného vzťahu medzi týmito ekonomickými kategóriami: ekonomicky subjekt, jeho potreby, obmedzenosť výrobných zdrojov, problém voľby!
  Na konkrétnom prípade objasnite rozdiel ktorý existuje medzi normatívnou a pozitívnou ekonómiou!
  Opíšte základne rozdiely v prístupoch skúmania používaných v mikroekonomickej, makroekonomickej a mezoekonomickej analýze!
  Zdôvodnite prečo v ekonomickej analýze nutne využívame tak deduktívnu ako aj induktívnu metódu skúmania!
  Nakreslite hranicu produkčných možnosti spoločnosti a ekonomicky interpretujte body ležiace pod ako aj nad touto krivkou.
  Čo je kontrolovaný experiment ?
  ...
  2. kapitola _21 otazok:
  Kedy nadobúda koeficient nepriamej cenovej elasticity ponuky kladnú kedy zápornú a kedy nulovú hodnotu. Svoju odpoveď zdôvodnite.
  Aká je obsahová náplň pojmu dôchodkovej elasticity dopytu.
  Aké typy priamej cenovej elasticity poznáte.
  ...
  3. kapitola_10 otazok
  Čo je hraničná užitočnosť daného statku a od čoho závisí jej konkrétna hodnota.
  Nakreslite indiferenčnú krivku a ekonomicky je interpretujte.
  ...
  4. kapitola_16 otazok
  Čo je izokvanta
  Vysvetlite pojem rozpočtového obmedzenia firmy.
  Na konkrétnych príkladoch vysvetlite rozdiel medzi explicitným a implicitným nákladom.
  Prečo firma v podmienkach dokonalej konkurencie nie je schopná dlhodobo realizovať zisk.
  ...
  5. kapitola_12 otazok:
  Uveďte najdôležitejšie faktory, ktoré spôsobujú že konkurencia je v ekonomickej realite nedokonalá a stručne tieto faktory analyzujte.
  Vymenujte hlavné znaky oligopolu.
  Aké prostriedky boja pri monopolu poznáte.
  ...
  6. kapitola_11 otazok:
  Vyjadrite grafiky a stručne komentuje kolobeh produktov a dôchodkov podľa Walrasa.
  Napíšte štruktúru hrubého domáceho produktu z pohľadu na finálne statky a služby a stručne ju komentuje.
  Vysvetlite obsah kategórie osobný dôchodok.
  ...
  7. kapitola_8 otazok:
  Vysvetlite vzájomný vzťah medzi spotrebou a úsporami pomocou spotrebnej funkcie a funkcie úspor.
  Vysvetlite princíp investičného multiplikátora.
  Vysvetlite podstatu ekonomického rastu
  Vysvetlite zdroje extenzívneho a intenzívneho ekonomického rastu.
  ...
  8. kapitola_9 otazok:
  Aké základné úlohy plní štát v trhovej ekonomike
  Vysvetlite podstatu jednotlivých typov hospodárskej politiky.
  ...
  9. kapitola_7 otazok:
  Ako prebieha proces tvorby bankových peňazí.
  Čo sú to peňažné agregáty. Aká je skladba jednotlivých peňažných agregátov.
  Vysvetlite ponuku peňazí.
  ...
  10. kapitola_8 otazok:
  Vysvetlite podstatu a formy inflácie
  Vysvetlite pojem nezamestnanosť. Aké je základné meradlo nezamestnanosti.
  Akú súvislosť vyjadruje Phillipsova krivka.
  ...
  11. kapitola_8 otazok:
  Vysvetlite podstatu pojmu medzinárodné ekonomické vzťahy.
  Vysvetlite vplyv vývozu a dovozu na domácu ekonomiku
  Akými spôsobmi je možné vyjadriť vonkajšiu rovnováhu.
  ...
  12 . kapitola_5 otazok:
  Charakterizujte podoby medzinárodného menového systému do roku 1945.
  Aké nové princípy boli uvedené do života v rámci Kingstonského menového systému.
  Charakterizujte podstatu Medzinárodnej ekonomickej integrácie a jednotlivých foriem makrointegrácie.