Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Biofyzika - vypracované otázky na skúšku 2021 (55 otázok)

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48078
Posledná úprava
08.02.2022
Zobrazené
1 225 x
Autor:
ema.porubska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Biofyzika - definícia a rozdelenie

Biofyzika - je interdisciplinárna vedná disciplína, kde využívame fyzikálne postupy a metódy na štúdium funkcií, štruktúr a energetiky biologických objektov. Snažíme sa o exaktný, fyzikálno-chemický popis biologického deja. Biofyzika zahŕňa poznatky z matematiky, chémie, fyziky, medicíny, genetiky, informatiky a veľa iných.

Delenie (štruktúra) biofyziky
1. Molekulová biofyzika
2. Bunková biofyzika
3. Medicínska biofyzika
4. Enviromentálna biofyzika
5. Radiačná biofyzika

1. Molekulová/molekulárna biofyzika skúma:
- štruktúru a funkcie biomakromolekúl (napr. nukleové kyseliny, polysacharidy) a ich úlohu v organizme
- komformačné stavy a komformačné prechody (napr. denaturácií bielkovín)
- vzťah medzi konformáciou a funkčnosťou biomakromolekúl
- interakcie medzi biomakromolekulami
- interakcie biopolymérov s nízkomolekulovými ligandami
...

Kľúčové slová:

biofyzika

dispérzny systém

bunka

biochémia

voda

magnetizmus

rádioaktivita

termodybamika

molekula

osmóza

difúzia

srdce

mozog

sval

krv

oko

ultrazvuk

elektrický prúd

atómObsah:
 • 1. Biofyzika, definícia a rozdelenie
  2. Termodynamika živých systémov
  3. Voda, jej štruktúra, vlastnosti a funkcia
  4. Molekulárna biofyzika, definícia, rozdelenie. Koligatívne vlastnosti roztokov a povrchové javy
  5. Disperzné systémy, definícia, rozdelenie a vlastnosti
  6. Biofyzika bunky, cytoplazma, zloženie a jej vlastnosti
  7. Bunková membrána, štruktúra a funkcia
  8. Transportné mechanizmy cez membránu definícia a rozdelenie
  9. Osmóza
  10. Difúzia a uľahčená difúzia
  11. Iónové kanály, štruktúra a funkcia
  12. Aktívne transportné mechanizmy
  13. Pokojový membránový potenciál
  14. Činnostný potenciál, mechanizmus vzniku a zákony excitácie
  15. Mechanizmy šírenia akčného potenciálu
  16. Akčné potenciály srdca, mozgu a svalov
  17. Biofyzika svalovej kontrakcie
  18. Pasívne a aktívne elektrické vlastnosti tkanív
  19. Práca srdca
  20. Krv, jej vlastnosti a zákony prúdenia
  21. Biofyzika dýchania
  22. Biofyzika zmyslového vnímania, receptory, ich funkcia
  23. Biofyzika sluchového analyzátora, ucho
  24. Zvuk, jeho fyzikálne vlastnosti a jednotky. Sluchové pole
  25. Zrakový analyzátor, zloženie a funkcia
  26. Poruchy optického systému oka a ich korekcia
  27. Funkcia a štruktúra sietnice, receptory sietnice
  28. Ekobiofyzika, definícia a rozdelenie. Účinky mechanických síl na organizmus.
  29. Ultrazvuk, účinky na organizmus a využitie v medicíne.
  30. Teplo, tvorba a odvod tepla z organizmu, účinky a termoregulácia
  31. Elektrický prúd, druhy a účinky na organizmus.
  32. Účinky jednosmerného elektrického prúdu.
  33. Účinky nízkofrekvenčného striedavého prúdu. Účinky vysokofrekvenčného prúdu.
  34. Magnetické polia a ich účinky na organizmus.
  35. Biologické a fyziologické účinky žiarenia.
  36. Účinky slnečného a infračerveného žiarenia na organizmus.
  37. Účinky ultrafialového žiarenia
  38. Účinky laserového žiarenia a polarizovaného svetla.
  39. Štruktúra atómu, elementárne častice, kvantové čísla, jadro, elektrónový obal
  40. Rádioaktivita, definícia, základný zákon rádioaktívneho rozpadu, matematické a grafické vyjadrenie.
  41. Rozpadová konštanta, polčas rozpadu, vzájomný vzťah. Biologický a efektívny polčas.
  42. Druhy rozpadu rádioizotopov.
  43. Vlastnosti α a β žiarenia a interakcia s hmotným prostredím
  44. Vlastnosti a interakcia γ a röntgenového žiarenia s hmotným prostredím
  45. Zdroje ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí
  46. Interakcia neutrónov.
  47. Detekcia ionizujúceho žiarenia, rozdelenie, princíp ionizačných detektorov.
  48. Scintilačné detektory, princíp a využitie.
  49. Osobná dozimetria, princíp filmovej dozimetrie a TLD.
  50. Biologické a fyziologické účinky ionizujúceho žiarenia.
  51. Dozimetrické jednotky.
  52. Počítačová tomografia a jej využitie v medicíne
  53. Pozitrónová emisná tomografia a jej využitie v medicíne.
  54. Mikroskopia- svetelná, elektrónová. Princíp, využitie.
  55. Vplyv meteorologických faktorov na organizmus.

Zdroje:
 • Biofyzika, biochémia a rádiologia, ŠAJTER VÍT, 2006
 • Materiály SZU
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko