Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Verejná politika, otázky na štátnice

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41360
Posledná úprava
30.09.2014
Zobrazené
1 805 x
Autor:
nina.nogacekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1A) VYMEDZTE VP AKO VEDNÚ DISCIPLÍNU A SPOLOČ PRAX
Vznik - 6O. roky 20. Stor. ako samostatná multidisciplinárna prierezová vedná disciplína, prechádzajúca cez mnoho vedných disciplín - „sui generis“
vznikla najmä z potreby porozumieť špecifickým politickým problémom ovplyvňujúcim jednotlivé politiky, vzťahy medzi politikami a tiež spoločenským dôsledkom.
VP je možno považovať za pokus porozumieť tomu, čo jednotlivé krajiny robia ( vláda a ich reprezentati) a nie len ako to robia., používa nástroje výkladové rámce ekonómie, politológie, práva, sociológie a iné vedy k analýze procesov formovania a uplatňovania verejného záujmu. Zároveň ju možno pochopiť aj ako spoločenskú prax, ktorá používa teoreticko-metodologickú bázu pri objasňovaní súčasných spoločenských problémov ako je napr. Kriminalita, nezamestnanosť zdravotná starostlivosť a legálna či nelegálna migrácia.
VP sa uskutočňuje len v demokracii, v inej forme štátu nie...

11A) VYMEDZTE POJEM EFEKTÍVNOSŤ V RÁMCI VP
Pojem efektívnosť je bezpochyby spojený s troma ďalšími pojmami a to: užitočnosť, účinnosť a hospodárnosť. Meranie efektívnosti rozhodovania aktérov VP je teda meranie účinnosti, užitočnosti a hospodárnosti nimi realizovanej VP.
Aj vo verejnom aj v súkromnom sektore musia vynakladať určité náklady za účelom dosiahnutia cieľov a je jedno či sa jedná o zisk alebo o „verejné blaho“.
Posudzovanie dosiahnutých efektov v sektoroch:
- súkromný s. - kalkuluje efektívnosť prostredníctvom finančných rozdielov medzi výnosmi a nákladmi
- verejný s. - sa musí opierať o metódy priameho určovania výsledného efektu.
V množstve prípadoch nastáva otázka hranici efektívnosti, pretože ju nemožno objektívne posúdiť /každý si totiž spája efektívnosť-účinnosť s niečím iným/.
Faktory efektívnosti:
VONKAJŠIE
- politické usporiadanie spol.,
- fungovanie ziskového - súkr. sektoru,
- konkurenčné prostredie medzi dvoma inštitúciami vs.,
- financovanie vs.

VNÚTORNÉ
- faktor kvalif. pracovníkov,
- faktor iniciatívy prac.,
- faktor foriem deľby práce,
- faktor systému riadenia
...

30C) PARTICIPÁCIA ŽIEN VO VEREJNOM PRIESTORE AKO NÁSTROJ NOVÉHO CHÁPANIA DEMOKRACIE
Táto problematika patrí k prioritným politickým záujmom a stala sa predmetom viacerých záväzkov
- záujem sa obmedzoval na oblasť práce.
Za prelom v politike rovnosti príležitostí sa považuje tzv. Amsterdamská zmluva, ktorástanovila rovnosť žien a mužov ako centrálnu úlohu Európskeho spoločenstva. znamenala aj zmenu v chápaní samotného pojmu rovnosť.
Významnú úlohu zohralo madridské európske zhromaždenie v roku 1995, ktoré rozpracovalo závery Pekinskej akčnej platformy pre členské štáty EÚ.
- Madridská konferencia - 1988 sa venovala monitorovaniu a pokroku v implementácii Akčnej platformy OSN z Pekingu. Za jednu z najproblémovejších oblastí rovnosti žien a mužov bola práve otázka účasti žien na moci a rozhodovaní. Napr. podiel žien v národnom parlamente vo vláde, mestských a obecných zastupiteľstiev a pod.

Kľúčové slová:

politika

politický systém

rodová rovnosť

politická veda

politické procesy

behaviorizums

tvorba politikyObsah:
 • 1A) vymedzte vp ako vednú disciplínu a spoloč prax
  1B) teoretické prístupy v moder. polit. vede a jej metodológia
  1C) akým spôsobom a prečo determinujú vp štátov eú procesy polit. a hospod. globalizácie?
  2A) vymedzte vp voči politológii a ekonómii
  2B) empiricko-analyticky orientovaná polit. veda v 20. stor.
  2C) akým spôsobom a prečo determinuje vp štátov eú pakt stability a rastu?
  3A) vymedzte vp voči sociológii a právu (správnej vede)
  3B) uveďte základné rozdiely medzi normatívno-ontologickźm, kriticko-dialektickým a empiricko-analyt. prístupom v pol. vede a aj hlavným predstaviteľom týchto smerov
  3C) akým spôsobom a prečo determinuje vp štátov eú lisabonská agenda?
  4A) charakterizujte trojsektorovú reguláciu života spol. ako determinant vp a v rámci nej osobitne verejný sektor
  4B) politické procesy, činnosť a vzťahy
  4C) ako determinuje verejné politiky nových členských štátov eú ich snaha vstúpiť do európskej menovej únie a prejsť na spoločnú európsku menu euro?
  5A) charakterizujte trojsektorovú reguláciu života spoli ako determinant vp a v rámci nej osobitne súkr. sektor
  5B) definujte a objasnite tradičné a netradičné subjekty politiky
  5C) charakterizujte špecifické črty vpšvajčiarska
  6A) char. trojsektorovú reguláciu života spoločnosti ako determinant vp a v rámci nej osobitne občiansky (tretí) sektor ako determinant vp a v rámci nej osobitne súkr. sektor
  6B) klasifikácia pol. strán a straníckych systémov podľa vybraných mysliteľov
  6C) charakterizujte silné a slabé prvky vp írska
  7A) vymedzte hranice medzi súkromným a verejným sektorom
  7B) politické strany a záujmové skupiny
  7C) charakterizujte špecifické črty vp nórska
  8A) charakterizujte vzťah vp a verejnej správy
  8B) porovnajte klasické a moderné teórie demokracie
  8C) charakterizujte silné a slabé prvky verejných politík fínska
  9A) charakterizujte pojem verejný záujem
  9B) ekonomické teórie demokracie a teória racionálnej voľbyv politickej vede
  9C) v čom spočíva problém harmonizácie daní v rámci eú?
  10A) char. proces tvorby vp a tzv. sekvenčný prístup k nemu
  10B) elitistická teória demokracie m. webera
  10C) charakterizujte vzory transformačných politík eú na príkladoch slovinska, estónska a čr
  11A) vymedzte pojem efektívnosť v rámci vp
  11B) teória pluralistickej demokracie a neopluralizmus
  11C) charakterizujte systém flexicurity
  12A) vysvetlite substitučný vzťah efektívnosti a rovnosti a jeho dosah na vp
  12B) sociálna a participačná demokracia
  12C) porovnajte imigračné politiky vybraných krajín
  13B) politická kultúra a jej typologizácia
  13C) porovnajte bezpečnostné politiky vybraných krajín
  14A) charakterizujte externé determinanty efektívnosti vo vp a osobitne politickú kultúru
  14B) moderná analýza politiky
  14C) porovnajte politiky vzdelávania a zdravotnícke politiky vybraných krajín
  15A) char. externé determinanty efektívnosti vo vp a osobitne prirodzenú tendenciu ver. sektora k neefektívnosti
  15B) eastonov model politického systému
  15C) základné pojmy - rr, spravodlivosť, diskrimin na základe pohlaviacharakter a postavenie pol.rr ako prierezovej vp.
  16A) char. externé determinanty efektívnosti vo vp a osobitne byrokraciu a byrokratizáciu vo verejnom sektore
  16B) štrukturálno - funkcionálna analýza a systém. teória
  16C) modely tvorby politiky rr: štandardný model - tvorba politiky zhora a inovatívne modely (policy networks)
  17A) charakterizujte právne a ekonomické nástroje vp
  17B) tradičný a moderný inštitucionalizmus
  17C) rr a verejný záujem. vplyv individuálnych a nadindividuálnych faktorov na proces uznania a neuznania verejného záujmu v tejto oblasti
  18A) charakteriz. informačné a administratívne nástroje vp
  18B) behaviorizmus v politickej vede
  18C) aktéri politiky rr ako prierezovej vp
  19A) charakterizujte aktérov vp
  19B) hlavné teoretické koncepcie modernej politickej vedy
  19C) tvorba politiky rr v sr: identifikácia, formulácia a prezentácia politiky prostredníctvom štyroch typov verejnoprospešných dokumentov
  20A) definujte pojem politické siete aktérov vp
  20B) vysvetlite pojem politická antropológia a tiež uveďte subdisciplíny politickej vedy
  20C) genéza vzniku politiky rr v európskom priestore
  ...
  29A) charakterizujte proces výberu aktérov vp a osobitne základné črtyproporcionálneho volebného systému
  29B) nr sr jej miesto, význam a vzťah k ostatným zložkám . moci
  29C) násilie páchané na ženách, inštitucionalizovaný problém spoločnosti a formy jeho riešenia prostredníctvom siete politík (policy networks) a nástrojov vp
  30A) charakterizujte proces výberu aktérov vp a osobitne základné črtyzmiešaného volebného systému
  30B) voľby a volebný systém v podmienkach sr
  30C) participácia žien vo verejnom priestore ako nástroj nového chápania demokracie