Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40810
Posledná úprava
02.11.2012
Zobrazené
3 420 x
Autor:
juro1989
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata a významy (chápania) pojmu manažment. Manažment ako praktická činnosť a veda. Základné systémy manažmentu vo svete a príčiny ich existencie.
Pojem manažment má rozličné významy, preto je potrebné, aby sme ich poznali a rozumeli im. Sú to najmä tieto:
a) Manažment ako určitá praktická činnosť – predstavuje množinu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú na dosiahnutie cieľov
b) Manažment ako veda či vedná disciplína – naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch a metódach riadenia a pod.
Veda manažmentu sa vyznačuje týmito osobitosťami
- Je praxeologická – zameriava sa na skúmanie a vypracovanie účinného riadenia s prioritným zámerom dosiahnuť efektívny výsledok, ktorý je kritériom jeho kvality
- Má interdisciplinárny charakter – má vlastný predmet skúmania a vlastný zdroj poznávania t.j. prax. Rozšíril sa a rozširuje o poznatky rozličných vedných disciplín, bez ktorých by sa nemohol ďalej rozvíjať
- Je celosvetová (internacionálna) – plní celosvetovú funkciu a preto slúži všetkým štátom...

2. Hlavné koncepcie (školy) západného manažmentu. Ich vývoj a prínos pre rozvoj teórie a praxe riadenia.
1) Tradičná (klasická) teória manažmentu
Za hlavné smery tradičnej teórie manažmentu sa zvyčajne považujú:
a) vedecké riadenie resp. Taylorizmus - Stredobodom jeho pozornosti je človek, výrobok a stroj. Taylor nevytvoril všeobecnú teóriu riadenia firmy. Orientoval sa na riadenie na úrovni dielne. Vypracoval metódu štandardizácie, resp. normovania práce. Vyžadoval dôslednú deľbu medzi fyzickou prácou (robotníkom) a duševnou prácou (riadením).
Učenie a obsah taylorizmu súhrnne vyjadrujú štyri princípy:
Vytvorenie skutočnej vedy o riadení, vedecký výber robotníkov, vedecký výcvik a zdokonaľovanie robotníkov, čo najpriateľskejšia spolupráca vedúcich s robotníkmi.
Do tohto obdobia v USA spadajú ďalšie inovácie v organizácii a riadení priemyselnej veľkovýroby, ktoré uplatnil Henry Ford a sú známe pod názvom fordizmus. Sú to tri druhy inovácií a to hromadnosť, technická normalizácia a pásová výroba...

Kľúčové slová:

bakalárske štátnicové otázky

VSEMVS

verejná správa

blok BObsah:
 • 1. Podstata a významy (chápania) pojmu manažment. Manažment ako praktická činnosť a veda. Základné systémy manažmentu vo svete a príčiny ich existencie.
  2. Hlavné koncepcie (školy) západného manažmentu. Ich vývoj a prínos pre rozvoj teórie a praxe riadenia.
  3. Úloha rozhodovania v manažmente. Druhy rozhodovacích procesov a ich dôsledky. Časový priebeh rozhodovania. Metódy rozhodovania a ich použitie. Význam informácie pre rozhodovanie v manažmente.
  4. Význam informácie pre rozhodovanie v manažmente. Definovanie pojmu informácie podľa účelu. Klasifikácia informácií a jej zmysel. Úloha a obsah informačného systému organizácie.
  5. Charakteristika úlohy a obsahu plánovania ako východiskovej manažérskej funkcie. Druhy plánovania. Fázy strategického manažmentu. Druhy stratégií na úrovni organizácie.
  6. Podstata a úlohy organizácie a organizačnej štruktúry. Modely organizačného členenia (departmentizácie) organizácie. Typy organizačných štruktúr podľa deľby rozhodovacej právomoci.
  7. Organizačná štruktúra podľa druhov útvarov a ich vzťahov. Tradičné a cieľovo programové organizačné štruktúry, úloha tímov v riadení.
  8. Podstata a obsah vedenia ľudí. Základné prístupy k vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí. Štýly vedenia. Úloha a druhy komunikácie v činnosti manažérov. Klasifikácia manažérov.
  9. Pojem personálneho manažmentu. Hlavný cieľ, základné úlohy a funkcie personálneho manažmentu. Subjekty, ktoré sa podieľajú na personálnom manažmente organizácie.
  10. Podstata a význam získavania a výberu zamestnancov. Proces získavania pracovníkov, voľba zdrojov uchádzačov o zamestnanie a základné metódy získavania zamestnancov. Proces výberu a základné metódy výberu zamestnancov.
  11. Systém odmeňovania zamestnancov v organizáciách. Podstata mzdového systému a nástroje, prostredníctvom ktorých sa realizujú ciele mzdovej politiky.
  12. Podstata a ciele hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov. Uplatňovanie kritériá a metódy hodnotenia. Subjekty, ktoré vstupujú do hodnotenia výkonu zamestnancov.
  13. Podstata a význam vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácií. Cyklus vzdelávania a rozvoja zamestnancov a aktivity, ktoré zahŕňa. Riadenia a rozvoj kariéry zamestnancov.
  14. Pojem marketing a základné prístupy k nemu. Význam tvorby marketingovej koncepcie pre organizáciu (potreby, želania, dopyt...)
  15. Význam a možnosti uplatnenia cieleného marketingu pri obsluhe trhov konečného spotrebiteľa. Proces realizácie cieleného marketingu – segmentácia trhu, výber cieľových skupín a tvorba trhovej pozície.
  16. Model spotrebiteľského správania sa na trhu konečného spotrebiteľa a vplyv faktorov ovplyvňujujich jeho nákupného správanie. Proces nákupného rozhodovania sa spotrebiteľa.
  17. Rozhodnutia produktového manažéra týkajúce sa jednotlivých produktov (vlastnosti, dizajn, etiketa), produktového radu (predlžovanie, skracovanie) a produktového mixu (šírka, dĺžka, hĺbka).
  18. Jednotlivé nástroje komunikačného mixu a porovnanie ich výhod a nevýhod.
  19. Proces tvorby ceny ako prvku marketingového mixu (faktory ovplyvňujúce rozhodnutia o cene stratégie a taktiky cenových úprav).
  20. Charakterizujte služby ako špecifický prostriedok uspokojovania ľudských potrieb (vlastnosti služieb a ich vplyv na marketingovú stratégiu, marketingový mix v službách)

Zdroje:
 • Sedlák, M. - Základy manažmentu
 • Kachaňáková, Nachtmanová, Joniaková - Personálny manažment
 • Cibáková, Rózsa - Základy marketingu
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko