Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Záškoláctvo ako pedagogický a psychologický problém

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40662
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
3 574 x
Autor:
kaciatkooo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základná teória o záškoláctve, vypracovaný a vyhodnotený dotazník, ktorý porovnáva dve školy - Gymnázium a SOŠ.

Problematiku záškoláctva zaradujeme do porúch správania, ktorá sa stáva v súčasnosti jedným z najbežnejších problémov stredných škôl. Práca je rozdelená na päť kapitol, pričom v prvej kapitole sme sa zaoberali teoretickým popisom záškoláctva, jeho charakteristikami a kategóriami. Spomenuli sme tiež vplyv rodiny a škole na záškoláctvo, a tiež odporúčaniami pre školy. 

V druhej kapitole sme si stanovili ciel, ktorým bolo zistiť výskyt a hlavné dôvody, ktoré vedú žiakov stredných škôl k záškoláctvu, následný postoj rodičov k záškoláctvu svojich detí a zároveň porovnanie výsledkov oboch sledovaných stredných škôl.

Tretia kapitola obsahuje metodiku práce. Vybrali sme si dotazníkovú metódu získavania informácii. Dotazník je anonymný, preto predpokladáme, že získané informácie sú pravdivé. Obsahoval 14 otázok, vďaka čomu sme v priebehu krátkeho času nazhromaždili dostatok potrebných informácií. Bolo spracovaných 61 dotazníkov. Prieskumnú vzorku tvorili študenti 1. až 3. ročníka SOŠ – Strojníckej v Považskej Bystrici a Gymnázia Považská Bystrica.

Najdôležitejšou kapitolou našej práce je štvrtá kapitola výsledky práce, v ktorej sme prezentovali informácie získané z dotazníkov. Pre lepšiu prehľadnosť sme použili 9 tabuliek a 9 grafov. Súčasťou tejto kapitoly je aj podkapitola diskusia a zhrnutie, v ktorej sme uviedli najdôležitejšie informácie získané z dotazníkov.

Piatu kapitolu tvorí záver, v ktorom sme zhodnotili splnenie stanovených cieľov práce ako aj dosiahnutých výsledkov. Dúfame že naša práca bude prínosom, že poskytne základne poznatky o danej problematike.

Kľúčové slová:

SOČ

záškoláctvo

dotazník

problém záškoláctvaObsah:
 • ÚVOD 5
  1 PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATURY 6
  1.1 KATEGÓRIE ZÁŠKOLÁCTVA 7
  1.2 VPLYV RODINY NA ZÁŠKOLÁCTVO 7
  1.3 VPLYV ŠKOLY NA ZÁŠKOLÁCTVO 7
  1.4 ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY 7
  1.5 PREDCHÁDZANIE A RIEŠENIE ZÁŠKOLÁCTVA 7
  1.5.1 Odporúčania pre rodičov 8
  1.5.2 Odporúčania pre školy 8
  2 CIELE PRÁCE 9
  3 METODIKA 10
  3.1 PRIESKUMNÁ VZORKA 10
  4 VÝSLEDKY PRÁCE 11
  4. 1 DISKUSIA A ZHRNUTIE 20
  5 ZÁVER 22
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATURY 23
  PRÍLOHY 24

Zdroje:
 • BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994. 80 s. ISBN 80-223-0817-X
 • JUROVNSKÝ, A. Mládež a spoločnosť: Štúdie špecializačných procesov u adolescentov. Bratislava: Veda- vydavateľstvo SAV, 1974. 280 s.
 • KYRIACOU, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005. 151 s. ISBN 80-7178-945-3
 • MARTIN, M. Jak řešit problémy dětí se školou : Lexikon pro rodiče. Praha: Portál, 1997, 322 s. ISBN 80-7178-125-8
 • TUČEK, K. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava: Iris, 2003. 168 s. ISBN 80-88778-99-9
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 133, odsek 1