Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Eutanázia ako eticko-psychologický problém

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40663
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
2 896 x
Autor:
kaciatkooo
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Eutanázia teoreticky, vypracovaný a vyhodnotený dotazník, na kt. anonymne odpovedali žiaci SOŠ.

Keď je človek zdravý, často si neuvedomuje, aké šťastie má, nezaoberá sa otázkou, čo bude robiť, ak sa náhodou niečo stane. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá problematikou a prehľadom literatúry, v ktorej sme načrtli základné definície eutanázie a formy. Spomenuli sme tiež štáty Európy, v ktorých je eutanázia povolená.
Druhá kategória sa zaoberá cieľom práce. Hlavným cieľom práce je zistiť postoj a vnímanie mladej generácie. Stanovili sme si tiež niektoré čiastkové ciele.

Tretia kapitola sa zaoberala metodikou práce. Zvolili sme si dotazníkovú metódu. Dotazník bol anonymný, preto predpokladáme, že získané informácie sú pravdivé. Obsahoval 11 otázok, vďaka čomu sme v priebehu krátkeho času nazhromaždili dostatok potrebných informácií. Bolo spracovaných 100 dotazníkov zo spomínaných piatich stredných škôl. Prieskumnú vzorku tvorili študenti 3. - 4. ročníkov SOŠ –Terézie Vansovej v Púchove, strojníckej v Považskej Bystrici, hotelových služieb v Púchove, strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici a Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici.

Najrozsiahlejšou kapitolou boli výsledky práce. Postupne sme vyhodnotili každú jednu otázku. Informácie sme prehľadne zoradili nielen v tabuľkách, ale pre lepšiu orientáciu aj v grafoch. 

Súčasťou štvrtej kapitoly je podkapitola diskusia a zhrnutie, v ktorej sme zhrnuli najdôležitejšie údaje z dotazníkov. Poslednú kapitolu tvorí záver. V práci sme použili sedem tabuliek a sedem grafov.
Ako prílohu k práci prikladáme dotazník.

Kľúčové slová:

eutanázia

dotazník

formy eutanázie

trest smrtiObsah:
 • ÚVOD 6
  1 PROBLEMATIKA A PREHĽAD LITERATURY 7
  1.1 DEFINÍCIA EUTANÁZIE 7
  1.2 FORMY EUTANÁZIE 7
  1.3 ŠTÁTY EÚ POVOĽUJÚCE EUTANÁZIU 7
  1.4 ARGUMENTY PRE A PROTI EUTANÁZIÍ 8
  2 CIELE PRÁCE 9
  3 METODIKA 10
  3.1 PRIESKUMNÁ VZORKA 10
  4 VÝSLEDKY PRÁCE 11
  4. 1 DISKUSIA A ZHRNUTIE 16
  5 ZÁVER 18
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 19
  PRÍLOHA 20

Zdroje:
 • NOVÁK, Š. – RAKOVSKÝ, O. a JURKOVIČ, P.: Antropológia: Metódy používané v antropologickom výskume. Bratislava: Stimul, 1997. časť 4. Biologické informácie, s. 55 – 67.
 • BITO, L.: Kniha o dobrej smrti. Bratislava: Kalligram, 2006, s. 272, ISBN 80-7149-839-4.
 • EARECKSONOVÁ-TADA, J., Eutanázia – Dilema života a smrti. 1. vyd. Bratislava: LÚČ, 1997, s. 185, ISBN 80-7114-213-1.
 • IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1979, s. 943.
 • KOVÁČ, P. Úprava eutanázie v Holandsku a Belgicku. In Justičná revue. 2004, roč. 56, č. 2.
 • MUNZAROVÁ, M., Deset důvodú proč jsem proti eutanazii, In: Praktický lékař 78, 1998, č. 11.
 • MUNZAROVÁ, M., Eutanazie, nebo paliatívny péče? 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, s. 108, ISBN 80-247-1025-0.
 • MUNZAROVÁ, M., Vybrané kapitoly z lékařské etiky. „Smrt a umírání“. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, ISBN 80-210-3017-8.
 • MUNZAROVÁ, M., Zdravotnická etika od A do Z. 1.vyd. Praha: Grada, 2005, s.153, ISBN 80-247-1024-2.
 • NEMČEKOVÁ, M.: Interrupcia a eutanázia ako sociálne etické problémy súčasnosti, In Praktické otázky etiky a morálky, Etika III, Prešov, 2000, s. 96.
 • SVÁK, J. Základy európskej ochrany ľudských práv. 2001.Banská Bystrica: Fakulta právnych vied a medzinárodných vzťahov, s. 311, ISBN 80-8055-487-0.
 • VOZÁR, J., Pojem eutanázie. In Právník. 1996, roč. 135, č. 3.