Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Postavenie obecnej polície a vzťah k policajnému zboru v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37368
Posledná úprava
20.04.2011
Zobrazené
2 155 x
Autor:
Dodes1903
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Postavenie obecnej polície

Policajný zbor je ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorí plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti. Jeho činnosť kontroluje NRSR a vláda. Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Je podriadený ministrovi vnútra SR. Služby policajného zboru a útvary radi prezident PZ SR. Prezidenta PZ SR vymenúva a odvoláva minister vnútra. Je zodpovedný ministrovi. Ústredným orgánom štátnej správy pri výkone policajnej správy je Ministerstvo vnútra. Minister vnútra zriaďuje útvary Policajného zboru, útvary zvláštnych služieb policajného zboru a útvary vyšetrovania policajného zboru, určuje ich náplň a činnosť, vnútornú organizáciu .

Obecná polícia je poriadkový útvar v obci, môže ju zriadiť obecné zastupiteľstvo, zároveň určuje jej organizáciu. Obecnú políciu vedie náčelník, menuje a odvoláva ho starosta obce. Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov , vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a starostu, ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov. Tvoria ju zamestnanci obecnej polície, ktorí sú pracovníkmi obce, pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Základom činnosti príslušníkov obecnej polície je „služba“ obyvateľom, ktorí majú v políciu dôveru. Príslušník obecnej polície musí vystupovať na verejnosti tak, aby občan z neho nemal strach, ale istý rešpekt a zároveň aj istotu, že dokáže rázne, nekompromisne, ale bez prehnanej tvrdosti zasiahnuť. Medzi základné povinnosti príslušníkov obecnej polície, okrem dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, patrí aj ochrana práv a slobôd občanov. Pri zásahoch do práv a slobôd občanov môžu príslušníci obecnej polície zasahovať výlučne na základe zákona a v jeho medziach.

Obyvatelia obce potrebujú nestranný profesionálne poriadkový útvar, ktorý v spolupráci s Policajným zborom bude realizovať právne normy s jediným cieľom naplnenia práv a slobôd občanov. Príslušníci obecnej polície musia byť nestranní, plne profesionálni, svojím vystupovaním by nemali diskreditovať svoj poriadkový útvar, musia rešpektovať subjektivitu občanov konať všetko v prospech obyvateľov. Príslušník obecnej polície je predstaviteľom obce, preto je povinný správať sa tomu primeraným spôsobom.  

Kľúčové slová:

obecná polícia

úlohy obecnej polície

povinnosti obecnej polície

policajný zbor

právomoc

ústavaObsah:
 • ÚVOD............................................................................................................. 3
  1. Postavenie obecnej polície......................................................................... 4
  2. Základné úlohy obecnej polície................................................................. 5
  3. Základné povinnosti obecnej polície......................................................... 6
  4. Organizácia obecnej polície a jej postavenie................................... ......... 8
  5. Vzťah obecnej polície k policajnému zboru.............................................. 9
  ZÁVER........................................................................................................... 11
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY.......................................................... 12

Zdroje:
 • KRNÁČ, J., KOŽIAK, R., LIPTÁKOVÁ, K., Verejná správa a regionálny rozvoj, 2008, Banská Bystrica, EF UMB Banská Bystrica, 2008, 250s. ISBN 978-80-8883-695-5
 • BERČÍK, P., KRÁLIK, J. Základy verejnej správy, 2007, Bratislava, Akadémia policajného zboru Bratislava, 2007, 190s. ISBN 978-80-8054-400-3
 • GRÚŇ L,. PAVLIČKOVÁ, A,. VYDROVÁ, V,. Samospráva ako súčasť verejnej správy, Eurounion, 2005, 124 s. ISBN 80-88984-82-3
 • POMOHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O., 2002. Veřejná správa: C. H. Beck, 2002 278s. ISBN 80-7179-748-0.
 • KOSORÍN, F., 1999. Teória a prax verejnej správy. Bratislava: Ekonóm, 1999. 231 s. ISBN 80-1114-5
 • KOSORÍN, F., 2003, Verejná správa. Bratislava: Ekonóm, 2003. 168 s. ISBN 80-225-1696-1
 • KOSORÍN,F., LABAJ, J. 1995. Manažment verejnej správy. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU, 1995. 131 s. ISBN 80-225-0696-6
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Ústredný portál verejnej správy http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=1626