Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Celoživotné rozvíjanie osobnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5518
Posledná úprava
10.10.2017
Zobrazené
1 619 x
Autor:
yavesova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vo svojej semestrálnej práci zo sociálnych a filozofických základov výchovy a vzdelávania som sa rozhodla písať na tému „Celoživotné rozvíjanie osobnosti“. Pod názvom rozvíjanie myslím vychovávanie, vzdelávanie, poznávanie osobnosti - jedinca. Tento názov označuje relatívne nový pojem edukácia. Termín edukácia spoločne označuje pojmy výchovy a vzdelávania, čo je v konečnom dôsledku správne, pretože tieto pojmy sa vzájomne prelínajú.
Pod pojmami sebavzdelávanie a sebavýchova sa nemyslí predlžovanie povinnej školskej dochádzky, rozširovanie už získaných vedomostí, či nové výchovné metódy, ale úplne nový pohľad na úlohu výchovy a vzdelávania ľudstva.
V súčasnosti sa trendom ďalšieho vzdelávania a výchovy venuje veľa dokumentov UNESCO, OECD, EÚ, Rady Európy, a iné. V Slovenskej republike je súčasťou národného programu rozvoja vzdelávania neformálne vzdelávanie, univerzita tretieho veku, a iné.
Svoju prácu som rozdelila do 2 oddielov. V úvode práce opisujem rozvoj výchovy od raných štádií a vplyv výchovy na spoločnosť. Ďalej rozširujem pojmy z edukácie - sebavzdelávanie, výchova a sebavýchova, výchovné ciele a sebapoznanie. Vo svojej práci som citovala autorov doporučenej aj získanej literatúry, využila som poznatky z internetu a vlastné názory na tému. Použitú literatúru uvádzam na konci práce.

Kľúčové slová:

spoločnosť

výchova

edukácia

sebavzdelávanie

výchovné ciele

ideály

sebapoznávanieObsah:
 • ÚVOD
  1 SPOLOČNOSŤ A VÝCHOVA
  1.1 Vývoj výchovy
  1.2 Vplyv výchovy na spoločnosť
  2 EDUKÁCIA
  2.1 Základné vysvetlenie pojmu edukácia
  2.2 Sebavzdelávanie
  2.3 Výchova a sebavýchova
  2.3.1 Výchovné ciele - spoločné ideály
  2.4 Sebapoznávanie
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • Brezinka, W.: Filozofické základy výchovy, Praha: ČKN Zvon, 1996
 • Kolektív autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých - andragogika, terminologický a výkladový slovník, Bratislava: SPN, 2000
 • Kompoltová, S.: Školská pedagogika, Bratislava: Ekonóm, 2005
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J.: Pedagogický slovník, Praha: Portál, 2001
 • Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike, Bratislava: Iris, 2002