Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Projekt z databázových systémov v MS Access - IS lekárne

«»
Prípona
.rar
Typ
projekt
Stiahnuté
133 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1219
Posledná úprava
28.06.2015
Zobrazené
7 599 x
Autor:
manintherain
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
0.1 Účel a rozsah dokumentu
Predkladaný dokument je k projektu z predmetu Databázové systémy - Informačný systém lekárne. V dokumente sa budem venovať jednotlivým krokom vývoja systému, od špecifikácie, analýzu až po implementáciu a testovanie.

0.2 Prehľad dokumentu
Prvá kapitola obsahuje znenie zadania
Druhá kapitola je zameraná na Špecifikáciu problému. V tejto časti sú identifikované údaje, ktoré sa budú v systéme uchovávať, ich predpokladaná štruktúra a atribúty. Ďalej sú identifikované funkcie systému, uvedené v prirodzenom jazyku, s uvedením ich vstupov, výstupov, vstupnými a výstupnými podmienkami. V samostetnej podkapitole sú prehľadne opísané vstupy a výstupy systému. V ďalšej podkapitole sú identifikované kategórie používateľov a špecifikované práva jednotlivých kategórií používateľov z hľadiska dostupnosti údajov a funkcií systému.
V tretej časti opíšem logický model údajov vo forme UML diagramu. Vysvetlím význam a atribúty jednotlivých údajových entít a diagramu.
Štvrtá časť je venovaná fyzickému modelu údajov. Vytvorený logický model údajov z druhej časti je transformovaný na fyzický model údajov, ktorý je priamo reprezentovaný v relačnej databáze. Celý proces transformácie je podrobne opísaný.
Piata čast sa je venovaná používateľskému rozhraniu, spôsobom interakcie používateľa so systémom, prostredníctvom systému menu. Je tu uvedená štruktúra systému menu s vysvetlením jednotlivých volieb a mapovaním na funkcie systému. Ďalej je uvedený spôsob implementácie používateľského prostredia.
Šiesta časť opisuje implementáciu a testovanie. Poukazuje sa na problémy, na ktoré sa pri implementácií narazilo a uvádza sa zoznam zmien oproti pôvodnému návrhu. Táto časť sa tiež intenzívne venuje opisu samotného testovania a uvádza chyby ktoré testovanie odhalilo.
Siedma časť je inštalácia a návod na používanie. Stručne popisuje inštaláciu a spôsob používania vytvoreného databázového systému.
Osma časť predstavuje popis možností systému,jeho ohraničenia aj rozšírenia.
Deviata časť je zoznam použitej literatúry.

Kľúčové slová:

databáza

databázové systémy

is lekárne

dáta

Access

MS Windows

OracleObsah:
 • 0 ÚVOD -3-
  0.1 Účel a rozsah dokumentu -2-
  0.2 Prehľad dokumentu -3-
  0.3 Odkazy a zdroje -3-
  0.4 Skratky -3-
  0.5 Použitá notácia -3-
  2 ŠPECIFIKÁCIA PROBLÉMU -4-
  2.1 Funkcie systému -5-
  2.2 Vstupy a výstupy systému -9-
  2.3 Kategórie používateľov -10-
  3 NÁVRH DATABÁZY -12-
  3.1 Funkcionálny model -12
  3.2 Logický modelu údajov -18-
  4.2.1 Diagram modelu údajov (logická úroveň) -18-
  4.2.2 Entity logického modelu údajov -19-
  4.2.3 Normalizácia -20-
  3.3 Fyzický model údajov -22-
  4.3.1Diagram modelu údajov (fyzická úroveň) -22-
  4.3.2 Entity fyzického modelu údajov -24-
  5 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE -27-
  5.1 Príkazovo orientované rozhranie -27-
  5.2 Rozhranie riadené pomocou výberu z možností - systém menu -27-
  5.3 Rozhranie na základe komunikácie v prirodzenom jazyku -27-
  6 OCHRANA DÁT -28-
  6.1 Ochrana dát pred nedovoleným prístupom -28-
  6.2 Ochrana integrity dát -28-
  7 IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
  8 INŠTALÁCIA A NÁVOD NA POUŽÍVANIE
  9 ZHODNOTENIE
  10 POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • Microsoft Access 2002 - uživateľská príručka David Morkes, Computer Press, Praha, 2001
 • SQL - kapesní prúvodce Luboslav Macko, CP Books, Brno, 2005
 • http://www.databaza.wz.cz/