Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Ekonomika podniku - prednášky a cvičenia

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41601
Posledná úprava
23.02.2013
Zobrazené
1 114 x
Autor:
PEPINO2323
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikanie
- v zmysle Obchodného zákonníka chápeme podnikanie ako: sústavnú činnosť vykonávanú podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.
- podnikanie je využívanie ekonomických príležitostí, na ktoré musíme mať vytvorené objektívne predpoklady
- základným predpokladom je vytvorenie konkurenčného prostredia prostredníctvom legislatívneho rámca
- Obchodný zákonník, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, Občiansky zákonník
- schopnosť podniku využiť konkurenčné prostredie je vnútorná podnikavosť podniku
- podnikateľ musí mať svoje vlastné subjektívne predpoklady na podnikanie
- subjektívne predpoklady sú: skúsenosť, kreatívnosť, prispôsobenie, zodpovednosť, osobnosť s autoritou, musí si klásť náročné ciele, pozitívna predstava o sebe – vychádzajú z osobnej charakteristiky

Podnikateľ
- podnikateľ je nositeľom podnikateľských aktivít
- podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka je:
- osoba zapísaná v obchodnom registri. Obchodný register je zoznam všetkých podnikov, a to v štruktúre všetkých PO a FO, ktorí o zápis požiadali. Osoba zapísaná v obchodnom registri sú obchodné spoločnosti a družstvá
- osoba, ktorá podniká na základe oprávnenia o živnostenskom podnikaní
- osoba, ktorá podniká na základe osobitných právnych predpisov, slobodné
povolania. Slobodné povolanie je napr.: súdny znalci, architekti, audítori, lekári, lekárnici, atď.
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do

Kľúčové slová:

ekonomika podniku

podnik

podnikanie

podnikateľské riziko

kríza podniku

Cash Flow

delenie zisku

právne formy podnikov

kríza podniku

odpisy

nákladyObsah:
 • Podnikanie
  Podnikateľ
  Podnikateľ – Občiansky zákonník
  Podnik
  Príčiny vzniku rizika
  Postoj k riziku
  Spôsoby znižovania podnikateľského rizika
  Právne formy podnikov
  Členenie právnych foriem v SR
  Živnosť
  Verejná obchodná spoločnosť
  Komanditná spoločnosť
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Družstvo
  Lokalita podniku
  Členenie lokalizačných faktorov
  Kríza podniku
  Kríza ako stav
  Kríza ako vývoj
  Príčiny vzniku krízy
  Spôsoby riešenia krízy
  Sanačný program
  Združovanie podnikov
  Majetok podniku
  Členenie majetku podniku
  Spôsoby obstarania DHM a DNM
  Oceňovanie neobežného majetku
  Opotrebovanie neobežného majetku a odpisy
  Odpisy
  Spôsoby a metódy odpisovania
  Ukazovatele využívania DHM a DNM
  Vyraďovanie DHM a DNM
  Obežný majetok
  Náklady
  Výnosy
  Klasická tvorba cien
  Náklady na vstupe do transformačného procesu
  Náklady vo vlastnom transformačnom procese
  Náklady na konci transformačného procesu
  Ukazovatele sledovania nákladov
  Ukazovatele efektívnosti nákladov
  Ukazovatele úrovne nákladov
  Kapitálová štruktúra podniku
  Štruktúra výsledku hospodárenia
  Cash Flow
  Verbálna kvantifikácia rizika
  Delenie zisku v personálnych a kapitálových spoločnostiach
  Delenie zisku v akciovej spoločnosti
  Rozdelenie zisku v družstve
  Výpočet počtu robotníkov – stanovenie potreby robotníkov
  Výpočet priamej progresívnej mzdy
  Delenie zisku v holdingu
  Odpisovanie dlhodobého majetku
  Príklad – rovnomerné odpisovanie
  Príklad - zrýchlené odpisovanie
  Zostatková cena pre potreby výpočtu
  Normatív výrobných zásob

Zdroje:
 • doc. Neumannová prednášky + cvičenia