Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Pracovné právo - poznámky z hodín

«»
Prípona
.zip
Typ
poznámky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42088
Posledná úprava
12.05.2013
Zobrazené
718 x
Autor:
veronika.nika35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracovné právo - upravuje pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Tieto pracovnoprávne vzťahy môžu byť individuálne v súvislosti so zamestnávaním Fyzických Osôb právnickými alebo fyzickými osobami (zamestnávateľ - zamestnanec). Kolektívne pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.
Pramene práva:
Ústava SR
Zákonník práce
Zákon o zamestnanosti
Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Pracovné poriadky v organizáciách
Kolektívne zmluvy medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom


Základné zásady Pracovného Práva
- môžeme charakterizovať ako základné právne myšlienky vyjadrujúce podstatu určitého právneho odvetvia, jeho základnú charakteristiku a osobitosť v porovnaní s inými právnymi odvetviami. Vychádzajú z ústavy SR. Sú obsiahnuté v čl. 1-11 základných zásad Zákonníka práce.
...

Pracovný čas a doba odpočinku
Pracovný čas - je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Mimo tento čas je akákoľvek doba považovaná za dobu odpočinku. V priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť pracovný čas 8 hodín pričom pracovný čas zamestnanca môže byť najviac 40 hodín týždenne. Ak pracujete v dvojzmennej prevádzke týždenný pracovný čas môže byť max 38 hodín a 45 minút. A v trojzmennej prevádzke 37 hodín 30 minút. Týždenný pracovný čas zamestnancov, ktorí pracujú s dokázaným chemickým karcinogénom alebo ktorí vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu zdrojom ionizujúceho žiarenia kategórie A v kontrolovanom pracovisku je najviac 33 hodín a 30 minút. Mladiství zamestnanci môžu pracovať max. 30 hodín týždenne ak sú mladší ako 16 rokov a 37 hodín 30 minút ak sú starší ako 16 rokov. V prípade ak pracujete s nadčasmi váš priemerný týždenný pracovný čas nesmie prekročiť 48 hodín. Výnimka nastáva u zdravotníckych zamestnancov, takýto zamestnanec však musí s nadčasmi súhlasiť pričom rozsah týždenného pracovného času nesmie prekročiť 56 hodín v priemere.

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ rozvrhuje týždenný pracovný čas v zásade na 5 pracovných dní v týždni. Nerovnomerné rozvrhnutie PČ po dohode so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Za 4 mesiace však nesmie priemerný týždenný prac. čas presiahnuť ustanovený týždenný prac. čas. V priebehu 24 hodín však pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín.

Pružný pracovný čas
Po dohode so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancami môže zamestnávateľ zaviesť pružný pracovný čas. Pri uplatnení pružného pracovného času si zamestnanec volí sám začiatok alebo aj koniec prac. času v jednotlivých dňoch v rámci časových úsekov určených zamestnávateľom hovoríme o voliteľnom pracovnom čase. Medzi dva úseky voliteľného pracovného času je vložený časový úsek v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku hovoríme mu základný pracovný čas. Základný pracovný čas spolu s úsekmi voliteľného pracovného času tvorí denný prevádzkový čas.
Pružný pracovný čas môžete uplatniť predovšetkým ako:
1. pružný pracovný deň - začiatok pracovnej zmeny si určujete vy avšak v pracovnom dni si odpracujete celú zmenu podľa rozvrhu , ktorý určí zamestnávateľ.
2. Pružný pracovný týždeň - pri rovnomerne rozvrhnutom prac. čase, pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien je povinný v príslušnom týždni odpracovať celý určený týždenný pracovný čas pričom dĺžka pracovnej zmeny môže byť najviac 12 hodín. 
3. Pružné štvortýždňové pracovné obdobie, pri ktorom si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien a je povinný v období štyroch po sebe idúcich týždňov, ktoré určí zamestnávateľ povinný odpracovať pracovný čas určený zamestnávateľom na toto štvortýždňové obdobie. 
...

Kľúčové slová:

pracovné právo

pramene práva

pracovný pomer

zamestnávateľ

zamestnanec

mzda

priemerný zárobok

pracovné voľnoObsah:
 • Pracovné právo
  Pramene práva
  Základné zásady Pracovného Práva
  Pôsobnosť zákonníka práce
  Základné pojmy zákonníka práce
  Vznik pracovného pomeru a skúšobná doba
  Pracovný pomer na určitú dobu
  Pracovný pomer na kratší pracovný čas
  Domácka práca
  Preradenie na inú prácu
  Skončenie pracovného pomeru
  Kedy zamestnávateľ nemôže dať výpoveď
  Kedy môže dať výpoveď zamestnanec
  Okamžité skončenie pracovného pomeru
  Pracovný čas a doba odpočinku
  Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
  Pružný pracovný čas
  Evidencia
  Prestávky v práci
  Nepretržitý denný odpočinok
  Dni pracovného pokoja
  Pracovná pohotovosť
  Práca nadčas
  Nočná práca
  Dovolenka za odpracované dni
  Dodatková dovolenka
  Do odpracovaných rokov sa započítava čas:
  Krátenie dovolenky
  Dovolenka pri zmene zamestnania
  Mzda a priemerný zárobok
  Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty - parag . 119
  Minimálne mzdové nároky
  Mzda za prácu nadčas
  Mzdaa náhrada mzdy za sviatok par. 122
  Mzdové zvýhodnenie za nočnú pracu - par. 123
  Naturálna mzda - parag. 127
  Splatnosť mzdy
  Prekážky v práci - paragr. 136
  §- 138 - prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti (a)
  §- 139 Náhrada mzdy pri plnení brannej povinnosti a pri plnení úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách
  Osobne prekážky v práci - paragraf 141
  Zamestnávateľ je povinný poskytnuť zamestnancovi pracovné voľno