Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Poisťovníctvo VSEMvs - 1. ročník

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45099
Posledná úprava
02.11.2015
Zobrazené
830 x
Autor:
Linda7654
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

POISTENIE - právny vzťah, pri kt. poisťovateľ berie na seba záväzok, že poistenému (poškod. al. opráv. osobe) poskytne v prípade vzniknutia poist. udalosti v zmysle dohod. podmien. poistné plnenie

Poisťovateľ - subjekt, kt. poskytuje poistenie

Poistník - ten, kto uzatvára s poisťovateľom poistenie (FO, PO)

Poistený - na koho sa poistenie vzťahuje

Poistné plnenie - finančná čiastka, kt. vyplatí poisťovateľ v zmysle dohod. poist. podmienok, v

prípade že nastane poistná udalosť

- je to uspokoj. opráv. nárokov, kt. vyplývajú zo záväzkov z uzavretej poist. zmluvy al.

z plat. legislatívy

- môže byť vyplatené oprávnenej osobe :

1. osobe, v prospech kt. je uzatvorená poistná zmluva -- poistné plnenie je vyplatené poškodenému

2. poistenej osobe/ poistný - na koho sa poistenie vzťahuje - poistné plnenie je vyplat.poistenému

3. pri uzatvorení poistenia pre prípad smrti poisteného, oprávnená osoba nemusia byť príbuzní, ale aj iná osoba - výhodou poctená osoba

Poškodený - ten, komu poistený spôsobil škodu

Poistná suma - max. možné poistné plnenie . Výška je dohod. v poist. zmluve.

Poistné - cena za poskytovanú poisťovaciu službu

- predpísané- stanov. v poist. zmluve

- prijaté - kt. poisťovateľ prijal

- čisté - netto -aby pokrylo N na poistné plnenie a obsah. aj výkyvovú časť na pokrytie nadpriemer. N

- hrubé - brutto - zaplatené poistné ( väčšie ako čisté, lebo kryje N poisťovateľa)

- jednorázové - naraz , bežné - v splátkach


Kľúčové slová:

poisťovníctvo

poistenie

poistník

poistený

poistné plnenie

poistná udalosť

poistný trhObsah:
 • 1. Základné pojmy
  2. Klasifikácia poistenia
  3. Poistný druh
  4. Poisťovna
  5. Komerčná poisťovna
  6. Dohľad nad poisťovníctvom
  7. Medzinárodné inštitúcie
  8. Poistný trh
  9. Ukazovatele poistného trhu

Zdroje:
 • vlastné spracovanie - kniha poisťovníctvo Praktikum VSEMvs
 • Viktória Čekejová, Eva Grmanová, Jozef Adamko