Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Ekonómia životného prostredia - poznámky

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
7,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48435
Posledná úprava
16.11.2023
Zobrazené
46 x
Autor:
bubu21
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Príroda: Celý hmotný svet v ustavičnom pohybe, nekonečný v čase a priestore. Komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na Zemi počas jej vývoja a nevytvoril ich človek (Natura / Physis - prirodzený, vrodený) . Prirodzené, materiálne / fyzické zložky sveta. Predmet bádania od počiatkov ľudskej spoločnosti.

Životné prostredie - kategória, ktorá má pôvod v ekológii a používa sa na označenie domovského prostredia - stanovišťa živého objektu Wik (dynamická definícia) Životné prostredie je tá časť sveta, s ktorou je sledovaný objekt v stálej interakcii, tzn. ktorú používa, pozmeňuje a prispôsobuje z dôvodu, aby nezahynul. Zákon č. 17/1992, §2 Z.z. „Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom jeho ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú predovšetkým ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia“
Životné prostredie človeka - súbor živých a neživých prvkov prírody a produktov práce ľudských generácií, ktoré mu umožňujú rodiť sa a vyvíjať. Tvorí systémové prostredie. Delí sa na subsystémy: prírodné, antropogénne a sociálne.

Konferencia OSN o životnom prostredí človeka v r. 1972 5.-16. jún 1972 Štokholm. Prvá veľká medzinárodná konferencia so zameraním na problematiku životného prostredia. Stretli sa zástupcovia113 krajín, 19 medzivládnych organizácií a viac ako 400 MVO.

Deklarácia OSN o životnom prostredí človeka Preambula: Človek je produktom a tvorcom svojho ŽP (prírodného + prácou vytvoreného). Priaznivé ŽP patrí k základným ľudským právam, vrátane samotného práva na o život. Ochrana a zlepšovanie ŽP je predpokladom blahobytu a hospodárskeho rozvoja, mala by byť prioritou vlád a všetkých ľudí. Človek nadobudol moc meniť ŽP, preukázateľne pozitívne aj negatívne následky, musí zveľaďovať poznatky na zamedzenie škôd a negatívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva.

Kľúčové slová:

ekonómia životného prostredia

životné prostredie

poznámky

VŠEMObsah:
 • Príroda
  Životné prostredie
  Životné prostredie človeka
  Deklarácia OSN o životnom prostredí človeka Preambula
  Rozvojové krajiny
  Ekológia
  Ekológia a prostredie
  Environmentalistika
  Vzťah hospodárstva a životného prostredia
  Ekonómia a ekológia
  Externality
  Externality a ŽP
  Identifikácia negatívnych externalít z poškodenia ŽP
  Moderná teória externalít
  Teória spoločenského produktu (Pigou)
  Teória spoločenských nákladov (Coaseho teoréma)
  Ekonómovia a ŽP
  Historický pohľad ekonómov na životné prostredie
  Klasická politická ekonómia
  Neoklasická ekonómia
  Humanistickí ekonómovia
  Trvalo udržateľný rozvoj
  Naša spoločná budúcnosť
  Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji
  TUR a čo v tejto súvislosti hovoria ekonómovia
  Funkcie životného prostredia pre ekonomický systém
  Príčiny poškodenia životného prostredia v kontexte celosvetových trendov
  Globálne problémy životného prostredia spoločnosti
  Príčiny poškodenia životného prostredia na Slovensku
  Ekonomické faktory a kvalita životného prostredia
  Kuznetsova krivka
  Environmentálna politika
  Starostlivosť o životné prostredie v SR
  Ciele stratégie EU 2020
  Očakávané efekty stratégie EU 2020
  Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie 2020 - 2030
  Integrácia hospodárskej a environmentálnej politiky
  Monitorovanie hospodárskej a environmentálnej integrácie
  Hodnotenie integrácie environmentálnej politiky v SR
  Zelený rast - UNEP
  Environmentálna politika EÚ
  Ochrana ŽP v krajinách Európskej únie
  Priority environmentálnej politiky EÚ
  Hlavné ciele environmentálnej politiky EÚ
  Environmentálne akčné programy - vývoj
  Piaty program EÚ 1992 - 96 - priority
  Princípy env. politiky
  Podpora obnoviteľných zdrojov a energie
  EIA - vývoj
  Legislatívna úprava posudzovania vplyvov na ŽP
  Princíp prevencie v podmienkach EÚ
  Obehové hospodárstvo
  Princíp subsidiarity
  Nástroje environmentálnej politiky
  Priame nástroje environmentálnej politiky
  Priame nástroje - charakteristika
  Priame nástroje regulovania ŽP
  Environmentálna legislatíva SR
  Starostlivosť o životné prostredie
  Prevencia závažných priemyselných havárií
  Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
  Ochrana prírody a krajiny
  Ochrana ovzdušia ozónovej vrstvy zeme
  Odpadové hospodárstvo
  Štandardy - vývoj
  Typy štandardov
  Kvalita životného prostredia
  Východisko v EMISNEJ DANI
  Ekonomické nástroje - charakteristika
  Druhy ekonomických nástrojov
  Teoretické východiská uplatnenia nepriamych nástrojov env. politiky
  Nefunkčnosť Pigouovskej dane môže vyvolať
  Environmentálne dane
  Typológia env. platieb (podľa EÚ)
  Environmentálna daň ako nástroj efektívnosti nákladov
  Environmentálne dane a konkurencieschopnosť
  Clo ako nástroj ochrany životného prostredia
  CLO - tarifný nástroj colnej politiky
  Netarifné nástroje colnej politiky
  Env. nástroje colnej politiky podľa GATT/WTO
  Dobrovoľné dohody ako nástroj ochrany ŽP
  Obchody s emisiami
  Kritériá na funkčnosť trhu s emisnými právami
  Funkcie trhu s emisnými právami
  Prístupy k prideleniu emisií
  Európsky systém obchodovania s emisiami

Zdroje:
 • všetky prednášky v zimnom semestri