Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Vypracované otázky zo Slovenského jazyka a literatúry

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14659
Posledná úprava
09.04.2011
Zobrazené
6 256 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka č. 1: Tvorenie slov v slovenčine; polovetné konštrukcie; Staroveká orientálna a antická literatúra a umenie
TVORENIE SLOV
Odvodzovaním:
- najčastejšie; slová odvodzujeme zo základových slov ( Slovensko-slovenský, historický- predhistorický);
- každé odvodené slovo (OS) má význam a formu;
- rovnaké slovotvorné prípony = rovnaký význam (-ička); slovotvorné prostriedky nevyberáme ľubovoľne;
- okazionalizmy – príležitostné slová ( matnostrieborný; slonokožný);
-morfémy- najmenšie významové časti slova; koreňová, gramatická, odvodzovacia, obmieňacia, tematická, spájacia;
-rozdeľovanie slov na konci riadkov;
2 Časti odvodených slov:
- slovotvorný základ (o.i. zložené slová, predložkové spojenia- pod zemou): nositeľ významu;
- slovotvorný formant: predpona- prefix; prípona - sufix;

Skladaním:
- menší počet; rýchloopravovňa; medzi zloženým (ZLS) a ZS býva často významový rozdiel;
- nepravé ZLS –zrazeniny (bez spájacej morfémy, napr. kníhtlačiareň);
- hybridné zloženiny (prvá časť cudzieho pôvodu, napr. elektrovŕtačka, autoškola);
- prídavné mená so spojovníkom (česko-slovenský slovník, vedecko-technický rozvoj);

Skracovaním:
- úsilie o úsporné vyjadrovanie;
- typ ATĎ.- v písomnom prejave (bodka na konci); príležitostné skratky v jednom texte;
- typ USA -iniciálové skratkové slová; aj v ústnom prejave; SOŠ, SĽUK; niektoré sa i skloňujú;
- typ ČEDOK- Tanzánia (Tanganika- Zanzibar); podľa zakončenia sa skloňujú podľa vzorov;
- značky - l (liter), sin ,CO2; píšu sa bez bodky;
-univerbizácia - skracovanie dvojslovných slov - opakom je multiverbizácia;

POLOVETNÉ KONŠTRUKCIE
Medzi vetou a súvetím. K jednoduchej vete sa pripájajú ako druhotná predikácia; stesňuje, zhusťuje sa text. Zmena určitého slovesného tvaru na neurčitý; majú funkciu vetného člena (doplnok, prívlastok, príslovkové určenie);dej je vyjadrený prechodníkom, príčastím alebo neurčitkom. Hlavný dej je v určitom slovesnom tvare, sprievodný dej v neurčitom slovesnom tvare.

STAROVEKÁ LITERATÚRA (3. tisícročie p.n.l.- 5.st.n.l.)
- orientálna literatúra - sumerská, akkadská, babylonská, staroegyptská, hebrejská;
- antická literatúra - grécka, rímska;
...

Kľúčové slová:

maturitné otázky

slovenský jazyk a literatúraObsah:
 • 1.) Tvorenie slov v slovenčine; polovetné konštrukcie; Staroveká orientálna a antická literatúra a umenie
  2.) Staroveká literatúra; antická literatúra; Staroveké umenie
  3.) Slovosled; Romantizmus v nemeckej, anglickej a francúzskej literatúre; Boj romantických hrdinov za humanizmus
  4.) Využitie gramatických kategórií v lexike (tvarosloví); postavenie ľudu, obraz človeka, prírody a práce v ideovom a estetickom pláne Andreja Sládkoviča a Pavla Országha Hviezdoslava
  5.) Kauzálne vzťahy vo výkladovom slohovom postupe; Motívy vzbury proti utrpeniu, neľudskosti v slovenskej a českej romantickej literatúre - Samo Chalupka, Ján Botto, Janko Kráľ, Karel Hynek Mácha
  6.) Frazeologizmy a ich využitie v komunikácii; Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe Kalinčiaka, Vajanského, Hviezdoslava a Kukučína
  7.) Viacvýznamové slová a ich použitie; Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe - Ján Chalupka, Jonáš Záborský, Ján Palárik a Jozef Gregor Tajovský
  8.) Slohové útvary a slohové postupy; Svetový realistický román ako zrkadlo buržoáznej spoločnosti - Balzac, Gogoľ, Tolstoj, Dostojevskij, Dickens
  9.) Jazykové štýly; postoj Martina Kukučínna k zachovaniu a rozkladu svojho spoločenského ideálu v románe Dom v stráni
  10.) Charakteristika a charakteristické znaky hovorového štýlu; Východiská, tematické, duchovné a umelecké zameranie katolíckej moderny ako obraz osobných a spoločenských konfliktov
  11.) Polovetné konštrukcie; Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry - Barbusse, Rolland, Rremarque, Hemingway
  12.) Výkladový slohový postup - úvaha; Humanistická a renesančná ideológia a jej princípy; Odraz humanizmu a renesancie v európskej a sloveNskej literatúre
  13.) Rozprávanie a jeho znaky; Postoj k osobnému, národnému, sociálnemu, svetovému a všeľudskému v lyrike Pavla Országha Hviezdoslava
  14.) Opisný sloh; Lyrizovaná próza a próza naturizmu, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre; Znaky a špecifické črty diela Margita Figuli: Tri gaštanové kone
  15.) Prozodické vlastnosti reči; Obraz prvej svetovej vojny v slovenskej a českej próze - Timrava: Hrdinovia, Urban: Živý bič, Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
  16.) Charakteristika; Hlavné prúdy a smery vo vývine svetovej literatúry po roku 1945 - socialistický realizmus, neorealizmus, absurdná dráma, francúzska škola nového románu, beatnici, existencializmus
  17.) Hlavné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou; Idea slovanskej vzájomnosti a vlastenectva v diele Jána Kollára a Jána Hollého
  18.) Slovná zásoba slovenského jazyka; Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach Martina Kukučína, Jozefa Gregora Tajovského a Boženy Slančíkovej-Timravy
  19.) Umelecký štýl; Kritika spoločnosti v ruskej literatúre - Pasternak, Solženicyn, Ajtmatov; Zobrazovanie nového pohľadu na svet v americkej literatúre - Steinbeck, Miller, sSalinger, Ferlinghetti, Maier
  20.) Publicistický štýl a jeho žánre; Motív lásky k domovu a rodnému kraju - Kostra, Horov, Plávka; Morálne a etické princípy - Mihálik, Rúfus, Válek; Kainar, Hrubín
  21.) Modifikácia vetnej stavby; Človek v boji proti fašizmu v svetovej próze po roku 1945: Heller - Hlava XXII, Moravia-vrchárka, Mailer - Nahí a mŕtvi
  22.) Vývin spisovného jazyka od 9.storočia po súčasnosť; Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umeleckú literatúru; Podiel Štúra, prehĺbenie záujmu o ľudovú slovesnosť
  23.) Slovanské jazyky, ich vznik a rozdelenie; Indoeurópske jazyky; Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre
  24.) Vetná a nadvetná syntax; Kritika spoločnosti, satira, humor, ich dobové a funkčné uplatnenie v slovenskej literatúre od klasicizmu po súčasnosť