Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Vypracované maturitné otázky - Slovenský jazyk

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3822
Posledná úprava
02.06.2017
Zobrazené
4 950 x
Autor:
luana369
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
25 vypracovaných maturitných otázok.

1B Aké slohové postupy poznáte a ktoré slohové útvary by ste k nim priradili
1. Informačný = správa, oznámenie, bežné rozhovory
- strúčné údaje na otázky kto, čo, kedy, ako, kde?
2. Rozprávací = rozprávanie, fejtón, bájka, román, novela, poviedka, rozprávka, povesť
- udalosti, príhody, zážitky v časovej postupnosti
3. Opisný = opis, charakteristika, návod, životopis, reportáž, cestopis
- vonkajšie znaky, vzťahy, vlastnosti
4. Výkladový
a) výkladový= výklad, odborný referát, prednáška
-charakterizuje vnútorné vzťahy
b) úvahový = úvaha, kritika, esej, recenzia, diskusný príspevok, komentár, prejav, úvodník...
- konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia

2B Vymenujte a charakterizujte spôsoby tvorenia slov
1. odvodzovaním
slovotvorného základu (SZ - chod)
slovotvornej prípony (SP - chodec, chodca, chod) - stojí za SZ
slovotvornej predpony(SP - odchod, prechod) - stojí pred SZ
2. skladaním (zemeguľa, vodovod)
3. skracovaním
skratky (a. i., atď., napr.)
značky (SR, kg)

Kľúčové slová:

maturita

maturitné otázky

slovenský jazyk

synonymá

publicistický štýl

interpunkcia

opis

charakteristikaObsah:
 • 1B Aké slohové postupy poznáte a ktoré slohové útvary by ste k nim priradili
  2B Vymenujte a charakterizujte spôsoby tvorenia slov
  3B Vymenujte a stručne charakterizujte funkčné jazykové štýly
  4B Aké druhy súvetí poznáte a ako ich rozdeľujete
  5B Vysvetlite pomocou ukážky podstatu frazeologizmov, ich druhy a funkciu vo vyjadrovaní
  6B Čo sú viacvýznamové slová, homonymá, synonymá, antonymá + príklady
  7B Administratívny štýl, osobný posudok, životopis, žiadosť - obeh dokladov
  8B Ako postupovať pri písaní vlastnej slohovej práce
  9B Interpunkčné znamienka
  10B Tvaroslovie - morfológia, slovné druhy, menné a slovesné kategórie
  11B Vysvetlite rozdiel medzi umeleckým a odborným štýlom. Rozprávanie, autorská reč, reč postáv, dramatizácia.
  13B Čo je rétorika, prečo je potrebný rečnícky výcvik
  CHÝBA - 12B Priama charakteristika najbližšieho priateľa alebo vlastná
  14B Publicistický štýl a jeho žánre
  15B Čo je úvaha a výklad, čím sa od seba odlišujú
  16B Čo je informácia a komunikácia. Vysvetlite podstatu a funkcie informatiky a druhy informačných útvarov.
  17B Aký má slovenský jazyk všeobecne vzťah k cudzím slovám a neologizmom
  18B Porozprávajte o slovnej zásobe, jej štýlovom rozvrstvení a viacvýznamovosti slov
  19B Vznik a vývin slovanského jazyka
  20B Vnútorné členenie slovenského národného jazyka a nárečí
  21B Akú úlohu má rozprávanie ako slohový postup a slohový útvar v umeleckej literatúre
  CHÝBA - 22B Pripravte si krátky prejav, vystúpenie, ktorým presvedčíte spolužiakov, aby si uvedené diela prečítali
  23B Vysvetlite podstatu referátu, diskusného príspevku, zápisnice a protokolu
  24B Akou formou sa dozvedáte o knižných novinkách a aké formy informácií poznáte
  25B Porovnajte a vysvetlite rozdiely medzo opisom a charakteristikou