Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
10 nových

Informácia a komunikácia, Jazyk v komunikatívnom styku, Výkladový slohový postup

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37661
Posledná úprava
11.08.2011
Zobrazené
841 x
Autor:
mario455
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
INFORMÁCIA A KOMUNIKÁCIA
Komunikácia - výmena informácii medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikačnej situácii
Informácia - základné znaky: Kto? Čo? Kedy? Ako? Kde? Prečo?
- napr.: plagát, pútač, nápis, katalóg, oznámenie, pozvanie

Administratívny štýl
- štýl, ktorý sa dotýka štáto-správneho zriadenia
- šablónovitý typ
- využíva sa v úradnej komunikácii, fakty a údaje

JAZYK V KOMUNIKATÍVNOM STYKU
Zápisnica
- kde sa konala schôdza, miesto a dátum, prítomný, kto viedol schôdzu
- program: - kontrola uznesení, činnosť, diskusia, voľné názory
- opatrenia: - podať v termíne, kto je za to zodpovedný, vyššia usilovnosť
- na koniec: - kto ju zapísal, kto ju overil, miesto a dátum

Diskusia
- je usmerňovaný rozhovor s výmenou názorovl
- otvorí ju vedúci, on udeľuje slovo, usmerňuje diskusiu, nabáda k aktivite
- zhrnutie diskusie, poďakovanie diskutujúcim
- každá diskusia musí byť konštruktívna - návrh na riešenie problému
...

Diskusný príspevok
- je to jeden príhovor v diskusii

Opis
- funkciou opisu je čo najpresnejšie a najnázornejšie vystihnúť slovami pozorovaný predmet alebo jav
...

Opis a charakteristika
- na rozdiel od opisu vystihuje základné, podstatné, typické charakterové znaky alebo črty
- subjektívna charakteristika - hodnotí kladné alebo iba záporné vlastnosti
- objektívna charakteristika - hodnotí všetky vlastnosti
- 4 druhy:

1. priama charakteristika - priame vymenovanie charakterových vlastností človeka (objektívne)
2. nepriama charakteristika - povaha človeka vystihuje tak, že vlastnosti človeka vyplývajú z jeho konania, umožňuje dôkladnejšie poznať a pochopiť človeka
3. individuálna charakteristika a autocharakteristika (jednej osoby)
4. skupinová charakteristika (viac osôb)

Príklad žiadosti
...

PUBLICISTICKÝ ŠTÝL A JEHO ŽÁNRE:
Publicistika - aktuálny súhrn písomných a ústnych prejavov určený pre širokú verejnosť a realizovaný prostriedkami masovej informácie (masmédia)
- hlavnou funkciou je objektívne informovať, ale súčasne aj presviedčať, ovplyvniť a zapôsobiť
- znaky: zrozumiteľnosť, výstižnosť, pôsobivosť
- automatizácia - ustálené jazykové prostriedky
- aktualizácia - použije sa nezvyčajný jazykový prostriedok alebo bežný prostriedok
...

VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP
- jeho úlohou je analýza a vysvetlenie vzťahov
- využívajú sa postupy logického myslenia:
-- indukcia - z jednotlivých konkrétnych prípadov vyvodiť záver,
-- dedukcia - je opakom, zo zovšeobecnenia odvodzujeme jednotlivé prípady,
-- analýza - rozbor, syntéza - zhrnutie, konkretizácia - znázornenie, generalizácia - zovšeo. Úvaha: - subjektívny útvar, osobný názor, parafrázovanie, umelecké jazykové prostriedky, zážitková skúsenosť
Výklad:
- pevná argumentácia, kompozícia je tesnejšia, termíny, rôzne typy viet, rečnícke otázky, zvolacie vety, nedokončené vety, enumerácia (vymenovanie niečoho), opakovanie slov je rušivé, členenie na odseky

Recenzia:
- zhodnotenie umeleckého diela, je objektívna a komplexná (treba si všímať všetky zložky)
...

Kľúčové slová:

informácia

komunikácia

zápisnica

diskusia

charakteristika

opis

publicistický štýl

výklad

recenziaObsah:
 • Informácia a komunikácia
  Administratívny štýl
  Jazyk v komunikatívnom styku
  Zápisnica
  Diskusia
  Diskusný príspevok
  Opis
  Opis a charakteristika
  Publicistický štýl a jeho žánre
  Publicistika
  Výkladový slohový postup
  Výklad
  Recenzia