Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40137
Posledná úprava
05.05.2012
Zobrazené
2 486 x
Autor:
gruno
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca prináša prehľad o histórii, súčasnom postavení, úlohách a činnosti Národnej banky Slovenska. Práca je členená do siedmych kapitol. Prvá kapitola rozoberá historický vývoj centrálneho bankovníctva v Európe s dôrazom na územie Rakúsko – Uhorska, prvej Československej republiky, povojnovej Československej republiky až po samostatnú Slovenskú republiku. Druhá kapitola podrobne pojednáva o štruktúre Národnej banky Slovenska, o jej orgánoch a o činnosti týchto bankových vrcholných orgánov. Osobitné podkapitoly sú venované Bankovej rade Národnej banky Slovenska, guvernérovi a viceguvernérovi. V kapitole je uvedené súčasné personálne zloženie Bankovej rady a vedenia banky.Tretia kapitola pojednáva o ukotvení Národnej banky Slovenska v slovenskom právnom systéme, vymenúva zoznam právnych noriem, ktoré upravujú postavenie a činnosť Národnej banky Slovenska a rozoberá úlohy a ciele, ktoré stoja pred slovenskou centrálnou bankou po vstupe do Eurozóny. V znamení vstupu do Eurozóny a z neho vyplývajúceho nového postavenia a nových úloh pre centrálnu banku sa nesie i štvrtá kapitola práce. Je v nej podrobne rozobratý vzťah Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, integrácia Národnej banky do Európskeho systému centrálnych bánk a Eurozóny a inštitucionálne zabezpečenie Európskej centrálnej banky. Obsahom piatej kapitoly je menová politika Národnej banky Slovenska, ktorá je determinovaná stratégiou menovej politiky Európskej centrálnej banky. Dohľad Národnej banky Slovenska nad finančným trhom je obsahom šiestej kapitoly. Keďže Národná banka Slovenska nepôsobí v európskom a celosvetovom priestore izolovane, ale je organickou súčasťou medzinárodných zoskupení a inštitúcií, v siedmej kapitole sú dopodrobna popísané medzinárodné vzťahy, ktorých je účastníkom.

Kľúčové slová:

Národná banka Slovenska

NBS

centrálna banka

centrálne bankovníctvo

emisná banka

emisné bankovníctvo

Európska centrálna bankaObsah:
 • Úvod 8
  1. kapitola: Historický vývoj, vznik a sídlo Národnej banky Slovenska 9
  1.1. Stručný náčrt histórie centrálnych bánk v Európe 9
  1.2. Historický vývoj centrálnej banky na území Rakúsko – Uhorska 14
  1.3. Historický vývoj bankovníctva na Slovensku 15
  1.4. Vznik a sídlo Národnej banky Slovenska 18
  2. kapitola: Orgány Národnej banky Slovenska 19
  2.1. Banková rada Národnej banky Slovenska 19
  2.2. Zloženie Bankovej rady Národnej banky Slovenska 20
  2.3. Činnosť členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska 22
  2.4. Guvernér a viceguvernér 24
  3. kapitola: Ukotvenie Národnej banky Slovenska v právnom systéme SR, úlohy a ciele Národnej banky Slovenska 26
  3.1. Zoznam zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie Národnej banky Slovenska 27
  3.2. Úlohy a ciele Národnej banky Slovenska 29
  4. kapitola: Národná banka Slovenska a jej vzťah k Európskej centrálnej banke, Eurosystému a Európskemu systému centrálnych bánk 32
  4.1. Stručný náčrt histórie Európskej centrálnej banky 32
  4.2. Postavenie Európskej centrálnej banky v Európskej únii 34
  4.3. Európska centrálna banka a jej inštitucionálne zabezpečenie 37
  4.4. Integrácia Národnej banky Slovenska do Eurosystému 40
  4.5. Eurosystém a Európsky systém centrálnych bánk 41
  5. kapitola: Menová politika jej stratégia a nástroje 42
  5.1. Menová politika Národnej banky Slovenska 42
  5.2. Stratégia menovej politiky Európskej centrálnej banky 43
  5.3. Nástroje menovej politiky 45
  5.4. Publikácie odboru menovej politiky Národnej banky Slovenska 48
  6. kapitola: Dohľad Národnej banky Slovenska nad finančným trhom 50
  6.1. Úlohy, ciele a zámery činnosti dohľadu nad finančným trhom 50
  6.2. Princípy dohľadu nad finančným trhom 52
  6.3. Nástroje regulácie finančného trhu 55
  6.4. Dohľad nad bankovníctvom a obchodníkmi s cennými papiermi 55
  6.5. Dohľad nad kapitálovým trhom 56
  6.6. Devízový dohľad 58
  7. kapitola: Národná banka Slovenska a jej medzinárodné vzťahy 61
  7.1. Členstvo v inštitúciách zriadených na pôde Európskej únie 61
  7.2. Banka pre medzinárodné zúčtovanie 62
  7.3. Európska banka pre obnovu a rozvoj 63
  7.4. Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu 65
  7.5. Medzinárodná investičná banka 66
  7.6. Medzinárodný menový fond 67
  7.7. Svetová banka 68
  7.8. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 70
  7.9. Svetová obchodná organizácia 70
  Záver 73
  Zoznam použitej literatúry 74

Zdroje:
 • BALÁŽ, V. 1997. Kapitálový trh EÚ. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 1997. 336 s. ISBN 80-224-0491-8.
 • BALKO, L. - GRÚŇ, Ľ. 2001 Základy bankového práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. 157 s. ISBN 80-7160-137-3.
 • BALKO, L. - KRÁLIK, J. a kol. 2005 Finančné právo II. časť. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2005. 331 s. ISBN 80-7160-199-3.
 • BALKO, L. - KRÁLIK, J. a kol. 2005. Finančné právo I. časť. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2005. 308 s. ISBN 80-7160-189-6.
 • BALKO, L. 2000. Bankové právo. Bratislava: Elita, 2000. 346 s. ISBN 80-8044-069-7.
 • BALKO, L. 2001. Právo finančného trhu. Bratislava: EPOS, 2001. 304 s. ISBN 80-8057-342-5.
 • BEŇOVÁ, E. a kol. Financie a mena. Bratislava: Edícia Ekonómia, 2005. 373 s. ISBN 80-8078-031-5.
 • ČOREJOVÁ, T. a kol. 1995. Bankovníctvo I. Postavenie bánk v našej ekonomike. Žilina: EDUCO – Consult, 1995. 207 s. ISBN:80-967076-4-7.
 • DUFALA, V. 1996. Z histórie európskeho bankovníctva. Bratislava: PEREX, 1996. 164 s. ISBN 80-967105-5-9.
 • GALLO, P. 1995. Základy moderného bankovníctva. Bratislava: Elita, 1995. 120 s. ISBN: 80-85323-89-3.
 • GRÚŇ, Ľ. - KRÁLIK, J. 1997. Základy finančného práva na Slovensku. Bratislava: MANZ, 1997. 247 s. ISBN 80-85719-09-6.
 • GRÚŇ, Ľ. - VRANKA L. 1997. Základy finančného práva. Bratislava: Akadémia PZ, 1997. 300 s. ISBN 80-8054-013-6.
 • GRÚŇ, Ľ. 1996. Menové, bankové a devízové právo. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1996. 299 s. ISBN 80-7160-083-0.
 • CHOVANCOVÁ, B. a kol. 2006. Finančný trh. Nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava: IURA Edition, 2006. 611 s. ISBN 80-8078-089-7.
 • KOTLEBOVÁ, J. - SOBEK, O. 2007. Menová politika: Stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 317 s. ISBN 978-80-8078-092-0.
 • KUDZBEL, M. 2000. Bankovníctvo. Bratislava: MARADA, 2000. 128 s. ISBN 80-968458-0-2.
 • TOMÁŠEK, M. 1997. Bankovnictví jednotního vnitřního trhu EU. Praha: LINDE, 1997. 516 s. ISBN 80-7201-052-2.
 • ANDESIČ, P. 2010. Výkon a zmeny menovej politiky po prijatí eura. In Biatec - Odborný bankový časopis. 2010, ročník 18, č. 2, str. 6-9.
 • BAŠKOVÁ, R. 2009. Zoznam zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do kompetencie Národnej banky Slovenska. In Biatec - Odborný bankový časopis. 2009, ročník 17, č. 5, str. 23-27.
 • GRÚŇ, L. 2002. Finančné právo a banky na Slovensku. In Právnik. 2002, roč. 141, č. 11, str. 1209 – 1230.
 • KANÁRIK, I. - BUJŇÁKOVÁ, M. 2002. Národná banka Slovenska - právna úprava jej postavenia a tvorby práva. In Právny obzor. 2002, roč. 85, č. 3, s. 242-252.
 • MAZÚR, M. 1996. Slovenská národná banka (1939-1945). In Biatec. 1996, roč. 4, č. 6, s. 7-11
 • POLÓNYI, M. 2010. Úlohy NBS spojené s prácou rozhodovacích orgánov ECB. In Biatec - Odborný bankový časopis. 2010, ročník 18, č. 2, str. 12-14.
 • ŠEVČOVIČ, P. 2010. Postavenie centrálnej banky po zavedení eura. In Biatec - Odborný bankový časopis. 2010, ročník 18, č. 2, s. 2.
 • ČUNDERLÍK, Ľ. 2008. Nové základné princípy efektívneho výkonu bankového dohľadu - konečná odpoveď problémom bakovníctva pro futuro? In Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2008. S. 59 - 72.
 • HORNIAKOVÁ, Ľ. - KRÁLIK, J. 2006. Menové právo a jeho niektoré minulé a súčasné problémy. In Aktuální problémy veřejné správy ve středoevropských zemích sdružených v evropské unii (s akcentem na problémy korupce). Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2006. S. 233-259.
 • VYHNÁLIK, J. 2007. Dohľad Národnej banky Slovenska v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. In Právne a inštitucionálne aspekty boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. S. 110 - 116.
 • ...