Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Vypracované otázky na Základy verejnej správy

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39091
Posledná úprava
27.12.2011
Zobrazené
1 562 x
Autor:
Marlin222
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na konci statí z knihy Základy verejnej správy pre 1.ročník

1 časť: Verejná správa
1) Vysvetlite pojem súkromná správa a verejná správa.
Súkromnú správu uskutočňujú subjekty z vlastnej vôle a riadi sa svojimi vlastnými postulátmi. Je založe¬ná na spravovaní súkromných (osobných) záležitostí, vykonávajú ju súkromné osoby vo svojom vlastnom záujme, pričom sledujú vlastné ciele.

Verejnú správu treba odlišovať od súkromnej správy. Verejná správa ako správa verejných záležitostí je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, realizujú ju ako právom uloženú povinnosť, a to zo svojho právneho postavenia verejnoprávnych sub¬jektov.

2) Popíšte štruktúru verejnej správy a zadefinujte jej objekt a subjekt.
Štruktúra verejnej správy na Slovensku
Pri výkone verejnej správy sú vo vzájomných vzťahoch vždy najmenej dve osoby:
Štátna správa – činnosti vykonávane v mene štátu, ktoré vykoná¬vajú orgány štátnej správy
Samospráva – demokratický výkon správy a vykonávajú ju obce, mestá a VÚC
...

Kľúčové slová:

verejná správa

základy verejnej správyObsah:
 • 1 časť: Verejná správa
  1. Vysvetlite pojem súkromná správa a verejná správa.
  2. Popíšte štruktúru verejnej správy a zadefinujte jej objekt a sub¬jekt.
  3. Vysvetlite rozdiel medzi verejnou mocou a štátnou mocou.
  4. Popíšte teóriu deľby štátnej moci.
  5. Uveďte rozdiel medzi materiálnym a organizačným poňatím ve¬rejnej správy.
  6. Vysvetlite podstatu jednotlivých technicko – organizačných prin¬cípov.
  7. V čom je základný rozdiel medzi Public administration a New Public Management?

  2 časť: Organizačná štruktúra verejnej správy
  1. Vysvetlite podstatu jednotlivých modelov verejnej správy.
  2. Aké boli hlavné príčiny reformy verejnej správy?
  3. Vysvetlite podstatu zmien v I. a II. etape reformy verejnej sprá¬vy.
  4. Vysvetlite rozdiel medzi decentralizáciou kompetencií a dekon¬centráciou kompetencií.
  5. Ako sa zmenilo financovanie územnej samosprávy po fiškálnej decentralizácii?
  6. Aká je súčasná organizačná štruktúra verejnej správy na Sloven¬sku?
  7. Ako je možné definovať štátnu správu a aké činnosti vykonáva?
  8. Vysvetlite podstatu samosprávy a jej charakteristické znaky.
  9. Aké sú základné rozdiely medzi územnou a záujmovou samo¬správou?

  3 časť: Verejná správa a jej úloha v rozvoji malého a stredného podnikania
  1. Uveďte, akým spôsobom môže štátna správa na centrálnej úrovni ovplyvňovať rozvoj MSP.
  2. V čom spočíva podporná funkcia ústredných orgánov štátnej správy pre rozvoj MSP?
  3. Vymenujte a popíšte inštitúcie, ktoré majú vzťah k MSP na cen¬trálnej úrovni riadenia štátu mimo ústredných orgánov štátnej správy.
  4. Ktoré organizácie štátnej správy v nadväznosti na rozvoj MSP pôsobia na regionálnej úrovni a aká je ich úloha?
  5. Akým spôsobom môže vyšší územnosprávny celok ovplyvňovať rozvoj MSP?
  6. Aké nástroje môže používať obec pri vytváraní podmienok roz¬voja MSP?
  7. V čom spočíva úloha záujmovej samosprávy MSP a aké inštitúcie na Slovensku ju reprezentujú?

  4 časť: Obec ako predstaviteľ miestnej samosprávy
  1. Ako sa definuje obec a aké sú jej charakteristické znaky?
  2. Popíšte jednotlivé volené orgány obce.
  3. Popíšte jednotlivé výkonné orgány obce.
  4. Popíšte jednotlivé kontrolné orgány obce.
  5. Uveďte rozdiely medzi kapitálovým a bežným rozpočtom.
  6. Na aké účely môžu obce použiť svoj majetok?
  7. Aký je rozdiel medzi trhovým a netrhovým spôsobom hospodá¬renia s majetkom?

  5 časť: VÚC ako predstaviteľ regionálnej samosprá¬vy
  1. Ako sa definuje VÚC a aké sú jej charakteristické znaky?
  2. Popíšte jednotlivé volené orgány VÚC.
  3. Popíšte jednotlivé výkonné orgány VÚC.
  4. Popíšte jednotlivé kontrolné orgány VÚC.
  5. Uveďte rozdiely medzi kapitálovým a bežným rozpočtom.
  6. Čo tvorí majetok VÚC a akým spôsobom s ním môže VÚC na¬kladať?

  6 časť: Vybrané metódy riadenia v manažmente sa¬mospráv
  1. Popíšte riadenie verejnej správy a najvýznamnejšie manažérske činnosti obce.
  2. Aké sú rozdiely medzi manažmentom samosprávy a manažmen¬tom súkromnej sféry?
  3. Vysvetlite podstatu strategického riadenia.
  4. Popíšte marketingové riadenie.
  5. Vysvetlite podstatu finančného riadenia.
  6. Uveďte základné rozdiely medzi riadením ľudských zdrojov a ria¬dením kvality služieb poskytovaných samosprávou.
  7. Aké metódy hodnotenia efektívnosti rozhodovacieho procesu sa používajú v samospráve?