Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47025
Posledná úprava
11.07.2017
Zobrazené
533 x
Autor:
mvdralex
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu "Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske lekárstvo" podľa obsahu( chýbajú otázky č. 1,2,8,9,30-35)

3. Zákon o správnom konaní
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Základné pravidlá konania
(1) Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
(2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu....

4.Zákon o správnom konaní Podklad rozhodnutia
(1) Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
(2) Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
(3) Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

Kľúčové slová:

legislatíva

znalecký posudok

súdna expertíza

občianske právo hmotné

trestný poriadokObsah:
 • 1. Právna úprava veterinárnej starostlivosti, organizácia a pôsobnosť organov štámej správy vo veterinárnej oblasti, Vykonávacie predpisy k zákonu o veterinámej starostlivosti.
  2. Právna úprava úradnej kontroly potravin, organizácia a úlohy úradnej kontroly potravín. povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.
  3. Zákon o správnom konaní, pôsobnosť, zálcladné pravidlá správneho konania, prísluňnosť, účastník konania, priebeh konania
  4. Zákon o správnom konaní, podklady, náležitosti rozhodnutia, lehota pre rozhodnutie, oznámenie, právoplamosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
  5. Zákon o správnom konaní, opravan prostriedky, vykon roanodnutí.
  6. Zákon o priestupkoch, pôsobnosť zákona, zavinenie, sankcie, ochranné opatrenia.
  7. Zákon o priestupkoch, začatie konania, objasňovanie priestupkov, účastník konania.
  8. Zákon o priestupkoch, rozhodnutie, opravné prostriedk, výkon rozhodnutia, doručovanie. Predmet a systém súdneho veterinárskeho lekárstva.
  10. Organizácia a úlohy súdov v SR.
  11. Organizácia a pésobnosť prokuratúry v SR.
  12. Trestný zákon, pojem a druhy trestného činu; skutková podstata trestného činu.
  13. Trestný zákon, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, sankcie.
  14. Skutkové podstaty trestnych činov súvisiane s vykonom činnosti veterinárneho lekára.
  15. Trestny poriadok, zásady, osoby zúčastnené v trestnom konaní, procesné úkony, rozsudok, opravné prostriedky.
  16. Občianske právo hmotné, vecné práva.
  17. Občianske právo hmotné, vlastnícke práva.
  18. Občianske právo hmotné, zodpovednosť za škodu, zodpovednosť veterinárneho lekára za spôsobenú škodu
  19. Občianske právo hmotné, zodpovednosť za chyby.
  20. Občianske právo hmotné. záväzky vznikajúce zo zmlúv.
  21. Občianske súdne konanie.
  22. Povinnosti veterinámeho lekára pred súdom, ako svedok, znalec.
  23. Znalecký posudok.
  24. Súdna expertíza, prehliadka živych zvierat,
  25. Súdna expertíza, prehliadka mŕtvych zvierat.
  26. Súdna expertíza, postmortálne zmeny.
  27. Expertíza vecnych dôkazov.
  28. Forenzná toxikológia, toxicita jedu, diagnostika otráv zvierat odber vzoriek, zhodnotenie toxikologickeho nálezu.
  29. Forenzná toxikológia, odber vzoriek, stanovenie jedov, zbodnotenie toxikologického nálezu.
  30. Druhová podmienenosť otniv.
  31. Súdna expertíza v hygine potravín, falšovanie mäsa.
  32. Súdna expertíza v hygiene potravin, falšovanie mäsovych vyrobkov.
  33. Súdna expertíza v hygiene potravfn, falšovanie mlieka.
  34. Súdna expertíza v hygiene potravín, falšovanie mliečnych výrobkov.
  • 35. Súdna expertíza v hygiene potravín, falšovanie medu.