Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Základy verejnej správy (všetko potrebné ku skúške + testy)

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42231
Posledná úprava
09.06.2013
Zobrazené
2 340 x
Autor:
monika1991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetko potrebné ku skúške + testy z predmetu Základy verejnej správy.

VEREJNÁ SPRÁVA- ako vedná disciplína 1
- je spájaná so sústavou úradov /ministerstvá, krajské a obvodné úrady/
- zabezpečujú spravovanie verejných vecí., teda ktoré sú predmetom záujmu verejnosti.

1. Uveďte a charakterizujte tri základné prístupy ku skúmaniu verejnej správy?
a) pragmatický – sústava inštitúcií spojených s výkonom štátnej moci. Musí uspokojovať spoločenské potreby, uplatňuje stále nové poznatky, skvalitňovať, aby bola schopná podporovať spoločenské rozvojové procesy.
b) vedecký – samostatná vedná disciplína – integruje poznatky najmä zo spoločenských vied. Vyvinula sa zo správnej vedy. Predmet – racionálne usporiadanie organizácií, funkcií. Dosiahnuť efektívnosť, demokratickosť..... pri obstarávaní verejných záležitostí.
c) verejná správa ako študijný odbor – závisí od typu školy. Najmä: právnické, ekonomické, politologické školy.

2. Predmet a základné okruhy skúmania verejnej správy?
PREDMET - VS – spoločenská veda o racionálnom usporiadaní VS ako výkonnej zložky štátnej /verejnej/ moci, za účelom dosahovania jej efektívnosti, demokratickosti a otvorenosti pri obstarávaní verejných záležitostí.
ZÁKLADNÉ OKRUHY:
a) postavenie VS v štáte, jej vzťah k občanom, organizáciám, verejnému a súkromnému sektoru
b) organizačná výstavba VS
c) úlohy a rozhodovanie vo VS
d) personálne vybavenie VS
e) finančné a materiálne zabezpečenie VS
f) formy a metódy riadenie
g) modernizácia činností a organizácie VS.

3. Ku ktorým vedným odborom má VS ako integrujúci vedný odbor priamy vzťah?
- má priamy vzťah najmä k právnym vedám: teória štátu a práva, ústavné právo, správne právo.
a) politológia (politická stránka fungovania VS) a verejná politika (súvisí s činnosťou všetkých subjektov VS).
b) sociológia (jej javy a procesy vo VS, napr. sociológia miest) a etika (hodnoty: čestnosť, obetavosť, tímová práca).
c) ekonomické a manažérske vedy (verejné financie, hospodárska politika, sociálna politika, manažment a marketing, regionálna a urbanistická ekonomika a politika, verejná ekonómia).
...

Kľúčové slová:

verejná správa

základy verejnej správyObsah:
 • VEREJNÁ SPRÁVA- ako vedná disciplína
  1. Uveďte a charakterizujte tri základné prístupy ku skúmaniu verejnej správy?
  2. Predmet a základné okruhy skúmania verejnej správy?
  3. Ku ktorým vedným odborom má VS ako integrujúci vedný odbor priamy vzťah?
  4. Vysvetlite vzťah medzi Ekonomikou verejného sektora a Teóriou VS?
  5. Vysvetlite rozdiel medzi Správnou vedou a Teóriou VS?
  6. Tendencie vývoja správnej vedy v staroveku?
  7. Tendencie vývoja správnej vedy v novoveku?
  8. M. Weber a teoreticko-metodologické východiská administratívneho štátu?
  9. Zdroje krízy administratívneho štátu?
  10. Charakterizujte smery vývoja teórie VS v USA?
  11. Charakterizujte základné modely VS uplatňované v krajinách západnej Európy?

  ÚLOHA VS V RIADENÍ SPOLOČNOSTI
  1. Kto v systéme trhovej ekonomiky zabezpečuje podmienky pre kvalitu života obyvateľov?
  2. Vysvetlite obsah pojmov verejné potreby, verejný záujem?
  3. Vysvetlite rozdiel medzi verejným sektorom a verejnou správou?
  4. Vysvetlite podstatu pojmov štátna moc a politická moc?
  5. Čo chápete pod pojmom správa?
  6. Uveďte zásadné rozdiely medzi verejnou a súkromnou správou?
  7. Definujte VS a uveďte, kto je objektom a subjektom VS?
  8. Ako chápete funkčné a organizačné vymedzenie VS?
  9. Vysvetlite podstatu pojmov: ?

  SYSTÉM VS A CHARAKTERISTIKA JEHO ZÁKLADNÝCH PODSYSTÉMOV
  1. Vysvetlite obsah pojmu duálny model VS?
  2. Ktoré subsystémy vytvárajú súčasný systém VS na SR?
  3. Uveďte a vysvetlite špecifické znaky štátu a funkcie štátu?
  4. Definujte a charakterizujte štátnu správu a vysvetlite výkonnú, nariaďovaciu, podzákonnú činnosť štátnej správy?
  5. Uveďte základné členenie orgánov štátnej správy a charakterizujte jej jednotlivé súčasti?
  6. Definujte a vysvetlite podstatu samosprávy, objekty a subjekty samosprávy?
  7. Vymenujte a vysvetlite špecifické rozdiely medzi štátnou správou a samosprávou ?
  8. Ktoré hodnotové atribúty samosprávy poznáte?
  9. Uveďte a vysvetlite charakteristické znaky samosprávy?
  10. Akými formami sa môžu občania podieľať na správe vecí verejných ?
  11. Ako sa organizačne člení samospráva? Charakterizuj jej súčasti?
  12. Charakterizujte verejno – právne korporácie a uveďte ich členenie z vecného hľadiska?

  ŠTÁTNA SPRÁVA AKO NOSITEĽ VÝKONU VEREJNEJ SPRÁVY
  1. Akú činnosť vykonáva štátna správa?
  2. Ktoré sú subjekty štátnej správy?
  3. Aká je štruktúra a úlohy ústredných orgánov štátnej správy?
  4. Charakterizujte aktuálne usporiadanie miestnej štátnej správy?
  7. Charakterizujte miestnu štátnu správu?
  5. Aký je rozdiel medzi všeobecnou a špecializovanou štátnou správou?
  6. Ktoré ministerstvá boli zlúčené, resp. zrušené potom, čo vstúpil do platnosti zákon 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov?

  VEREJNÁ SPRÁVA A ROZVOJ ÚZEMIA
  1. Čo chápete pod pojmom rozvoj územia, územný rozvoj, ekonomický rozvoj, sociálno – ekonomický rozvoj?
  2. Vymenujte súčasti rozvojového potenciálu územia?
  3. Čím a ako vplýva na rozvoj územia ekonomický potenciál?
  4. Prečo sú rozdiely v rozvoji malých a veľkých obcí?
  5. Vymenujte aktérov rozvoja územia a začleňte ich do skupín?
  6. Čo je LED a kto je iniciátorom a koordinátorom LED?
  7. V čom vidíte špecifiká LED?
  8. Prečo dochádza k zvýšeniu záujmu o LED?
  9. Na ktorých pilieroch je postavený LED? Aké stratégie sa môžu uplatňovať v LED?
  10. Ako sa mení dôležitosť faktorov LED?

  POSTAVENIE A ÚLOHA ZAMESTNANCOV VO VS 7
  1. Ktoré zákony ukladajú práva a povinnosti pracovníkom štátnej správy a samosprávy?
  2. Prečo je dôležité pri výkone VS dodržiavať aj pravidlá etiky a morálky?
  3. V akých vzťahoch sa prejavuje profesionálna etika predstaviteľov VS?
  7. Aké systémy vzdelávania manažérov a úradníkov sa uplatňujú v súčasnosti v štátnej správe?

  KONTROLA VO VEREJNEJ SPRÁVE
  1. Charakterizujte kontrolný systém verejnej správy?
  2. Z akých hľadísk možno klasifikovať kontrolný systém?
  3. Ktoré orgány vykonávajú kontrolu v rámci verejnej správy?
  4. Aká je kontrolná pôsobnosť vlády SR?
  5. Aká je kontrolná pôsobnosť Úradu vlády SR?
  6. Kto vykonáva kontrolu na úrovni samosprávy?
  7.Aké úlohy má prokuratúra?
  8. Charakterizujte audítorskú činnosť?
  9. Vysvetlite pojem „WATCHDOG“ ?

  VÝVOJ VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  1. Do akého obdobia môžeme datovať vývoj VS na Slovensku?
  2. V akom období fungovala stoličná samospráva?
  3. Čo sa udialo bezprostredne po revolúcii 1848 – 49?
  4. Ako fungovalo krajinské zriadenie v období rokov 1928 – 1938?
  5. Charakterizujte pôsobenie národných výborov?
  6. Kam siahajú korene európskej správnej vedy?
  7. Uveďte základné charakteristiky administratívneho štátu?
  8. Kedy bola konštituovaná reálna samospráva na základnom stupni?