Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Poisťovníctvo (všetko potrebné ku skúške + vzorový test)

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42233
Posledná úprava
09.06.2013
Zobrazené
1 572 x
Autor:
monika1991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetko potrebné ku skúške z poisťovníctva + vzorové testy. Obsahuje vypracované otázky podľa kapitol, skenované poznámky z prednášok a test.

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

testy

prednáškyObsah:
 • KAPITOLA 1. - POISTENIE
  1./ Definujte a charakterizujte poistenie a jeho obsah
  2./ Uveďte a vysvetlite význam poistenia i pomocou príslušnej schémy
  3./ Uveďte prerozdeľovanie peňažných prostriedkov pomocou poistenia, a to i pomocou príslušnej schémy
  4./ Vysvetlite pojem poistenie ako ekonomickej i právnej kategórie a základné princípy poistenia
  5./ Definujte poistný vzťah a jeho význam v poisťovníctve
  6./ Vysvetlite pojem riziko a jeho vzťah k poisteniu
  7./ Uveďte základné členenie rizík
  8./ Uveďte rozdiel medzi poistiteľným a nepoistiteľným rizikom
  9./ Objasnite kritéria poistiteľných rizík

  KAPITOLA 2. - KLASIFIKÁCIA POISTENIA
  1./ Vysvetlite význam a základnú klasifikáciu poistení
  2./ Charakterizujte poistenie podľa formy/záväznosti vzniku poistení a uveďte príklady poistení
  3./ Charakterizujte životné poistenie a uveďte príklady
  4./ Charakterizujte poistné odvetvie neživotné poistenie a uveďte príklady jednotlivých poistných druhov v poistení majetku a zodpovednosti za škodu
  5./ Charakterizujte aj ďalšie členenie poistení

  KAPITOLA 3. - ZAISTENIE
  1./ Definujte zaistenie a jeho obsah
  2./ Vysvetlite význam a úlohy zaistenia
  3./ Uveďte a vysvetlite vzťah subjektov poistenia a zaistenia i pomocou príslušnej schémy
  4./ Uveďte a vysvetlite hlavné rozdiely medzi poistením a zaistením
  5./ Vysvetlite najdôležitejšie formy zaistenia
  6./ Vysvetlite podstatu spolupoistenia
  7./ Definujte zaistnú zmluvu, jej obsah a špecifiká

  KAPITOLA 4. - PRÁVNA ÚPRAVA V POISŤOVNÍCTVE
  1./ Uveďte a vysvetlite pojem poistné právo, jeho obsah a členenie
  2./ Uveďte a vysvetlite predmet zákona o poisťovníctve
  3./ Definujte poisťovaciu činnosť podľa zákona o poisťovníctve
  4./ Uveďte ekonomické požiadavky, ktoré sú základom podnikania v poisťovníctve
  5./ Definujte dohľad v poisťovníctve a uveďte jeho základné úlohy
  6./ Uveďte a vysvetlite základné práva a povinnosti poisteného
  7./ Uveďte a vysvetlite základné práva a povinnosti poisťovateľa

  KAPITOLA5. - KOMERČNÁ POISŤOVŇA
  1./ Charakterizujte komerčnú poisťovňu ako podnikateľský subjekt
  2./ Uveďte a vysvetlite úlohy komerčnej poisťovne
  3./ Vysvetlite obsah pojmu poisťovacia činnosť
  4./ Charakterizujte poistnú zmluvu, proces jej uzatvárania a jej správu
  5./ Uveďte a vysvetlite základné etapy pri likvidácii poistnej udalosti
  6./ Uveďte a vysvetlite zábrannú činnosť
  7./ Uveďte a vysvetlite zaisťovaciu činnosť
  8./ Uveďte a vysvetlite finančné podnikanie, či investičnú činnosť

  KAPITOLA 6.- POISŤOVNÍCTVO
  1./ Charakterizujte a vysvetlite poisťovníctvo ako odvetvie trhovej ekonomiky
  2./ Uveďte štruktúru poisťovníctva
  3./ Vysvetlite úlohy, význam a fungovanie dohľadu nad poisťovníctvom
  4./ Charakterizujte výkon dohľadu v poisťovníctve a jeho činnosti
  5./ Charakterizujte zaisťovňu, jej úlohy a činnosti
  6./ Uveďte a vysvetlite úlohy a význam sprostredkovateľov poistenia a zaistenia
  7./ Charakterizujte úlohy a význam asociácií poisťovní
  8./ Charakterizujte úlohy, význam a organizačnú štruktúru Slovenskej asociácie poisťovní
  9./ Uveďte, vysvetlite význam a úlohy medzinárodných inštitúcií v poisťovníctve
  10./ Charakterizujte systém Zelenej karty, jeho význam, úlohy a fungovanie

  KAPITOLA 7. - POISTNÝ TRH
  1./ Vysvetlite a definujte finančný trh, jeho funkcie a členenie
  2./ Uveďte a definujtepoistný trh, jeho funkcie a členenie.
  3./ Vysvetlite základné členenie či segmentáciu poistného trhu
  4./ Charakterizujte základné ukazovatele úrovne poistného trhu
  5./ Vysvetlite vývoj na poistnom trhu SR po roku 2004 doteraz