Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Úvod do praktickej žurnalistiky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38310
Posledná úprava
10.11.2011
Zobrazené
1 645 x
Autor:
drusila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je novinárstvo?
„Pod novinárstvom (resp. žurnalistikou) rozumieme špecifickú duševno-tvorivú činnosť, ktorej výsledky – tzv. novinárske prejavy a celky – informujú priestorovo rozptýlenú verejnosť o aktuálnom spoločenskom dianí, aby sa v ňom mohla orientovať.“[1] Terminologický slovník žurnalistiky definuje novinárstvo ako tvorivú činnosť, ktorej produkty, novinárske prejavy a novinárske celky, informujú verejnosť o aktuálnom spoločenskom dianí.[2] V širšom zmysle tak novinárstvo integruje spektrum činností súvisiacich so získavaním, spracúvaním a periodickým šírením aktuálnych informácií prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie, v užšom zmysle sa zaoberá slovesnou a výtvarnou (grafickou) stránkou novín a časopisov.[3]  

Kľúčové slová:

žurnalistika

novinárstvo

média

redakcia

novinyObsah:
 • Predpoklady tvorivej novinárskej činnosti.
  Tvorivosť – kreativita. Definícia tvorivosti a jej typy.
  Tvorivé schopnosti (vlohy, nadanie, talent).
  Podmienky tvorivosti, prekážky tvorivosti.
  Osobnosť žurnalistu.
  Riadenie tvorivých pracovníkov.
  Novinárska profesia na Slovensku.
  Tvorivý novinársky proces a jeho fázy (individuálna tvorivá práca redaktora, kolektívna redakčná práca).
  Spravodajstvo ako základná zložka novinárskeho celku v prostriedkoch masovej komunikácie a jeho špecifiká.
  Publicistika ako základná zložka novinárskeho celku v prostriedkoch masovej komunikácie a jej špecifiká.
  Žánrológia (vymedzenie pojmu „žáner,“ žánrová dominanta, členenie žánrov).
  Kategorizácia, kompozičné a jazykové prostriedky žurnalistických žánrov.
  Spravodajské žánre v printových a elektronických médiách a ich charakteristika.
  Analytické žánre v printových a elektronických médiách a ich charakteristika.
  Beletristické žánre v printových a elektronických médiách a ich charakteristika.

Zdroje:
 • VOJTEK, Juraj. Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania. Bratislava : FF UK v Bratislave, 2000, s. 7.
 • SERAFÍNOVÁ, Danuša a kol.. Terminologický slovník žurnalistiky slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky. Heslo novinárstvo. Bratislava : Alfa, 1989, s. 258.
 • Kol. Encyklopedický slovník. Heslo novinárstvo. Praha : Encyklopedický dům, Odeon, 1993, s. 1253.
 • Osobnosť žurnalistu
 • ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Brno : Computer Press, 2004, s. 173.
 • HRADISKÁ, Elena. Osobnosť novinára. Psychologické aspekty. Bratislava : UK, 1993, s. 60.
 • DOČEKALOVÁ, Markéta: Tvúrčí psaní. Praha : Grada publishing, 2006. 152 s
 • BOROŠ, Július: Tvorivé myslenie a riešenie problému. In: Úvod do psychológie. Bratislava : Iris. 2002, s. 224.
 • HARTL, Pavel – HARTLOVÁ, Helena: Psychologický slovník. Heslo myšlení tvorivé. Praha : Portál, 2002, s. 336.
 • HRADISKÁ, Elena: Osobnosť novinára. Psychologické aspekty. Bratislava : UK, 1993, s. 61.
 • TUŠER, Andrej: Ako sa robia noviny. Bratislava : SOFA, 2003, s. 83.
 • KASSIN, Saul: Psychologie. Brno : Computer Press, 2007, s. 262
 • BOROŠ, Július: Tvorivé myslenie a riešenie problému. In: Úvod do psychológie. Bratislava : Iris. 2002, s. 225