Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Operačný manažment - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2381
Posledná úprava
04.11.2016
Zobrazené
3 561 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1. Management

Management môžme chápať, ako koherentný súbor aktivít subjektu riadenia zabezpečujúci cieľavedomé a zladené konanie skupín ľudí vytvorených a organizovaných na vykonávanie určitého komplexu účelových činností.
Z tejto definície jasne vyplýva existencia troch typov faktorov:
- subjekt riadenia, ktorým môže byť: jednotlivec a vnútorne usporiadaný komplex organizačných útvarov. Subjekt riadenia môže predstavovať diferencovaný počet organizačných útvarov rôzneho rozsahu spravidla hierarchicky usporiadaných, ktoré tvoria tzv. organizačné štruktúry riadenia.
- objekt riadenia, ktorým sú organizované skupiny ľudí vykonávajúcich určitý komplex účelovývh činností. Môže tu ísť o činnosti: podnikateľské, verejno-prospešné a správne. Podobne ako subjket aj objekt riadenia má veľmi diferencovaný rozsah a zložitú vnútornú štruktúru v závislosti od typu, rozsahu a zložitosti komplexu vykonávaných činností.
- predmet riadenia, ktorý predstavujú typy činností vykonávané jednotlivými organizačnými jednotkami objektu riadenia. Môže tu ísť o činnosti rôznych typov (náku, predaj, výroba ...)
Pojem management považujeme za užší než riadenie. Chápeme ho ako riadenie za podmienok, že tak riadený objekt ako riadiaci subjekt sú ľudia. T.j. management chápeme ako riadenie ľudí ľuďmi.

Kľúčové slová:

manažment

sylabus

riadenie výroby

výrobný systém

produkt

inovácie

zisk podniku

operačný manažmentObsah:
 • 1. Základy operačného managementu
  1.1. Management
  1.2. Vymedzenie om
  1.3. Charakteristiky om
  1.4. Funkcie om a jeho vzťahy k ostatným oblastiam managementu
  1.5. Obsah a úlohy operačného manažmentu
  2. Predmet operačného manažmentu
  2.1. Produkt
  2.1.1. Aktivity zamerané na produkt
  2.1.2. Produkt a inovácie
  2.1.3. Rozhodujúce parametre produktov
  2.1.4. Konkurenčné vlastnosti produktov
  2.1.5. Typy podnikov podl'a produktov
  2.2. Výrobné procesy
  2.2.1. Transformácia vstupov na produkty
  2.2.2. Štruktúra výrobných procesov
  2.2.3. Technológia a architektúra výrobných procesov
  2.2.4. Základné typy výrobných procesov
  2.3. Produkčný proces
  3. Objekt operačného manažmentu
  3.1. Výrobný systém
  3.2. Vymedzenie výrobného systému
  3.3. Základný model výrobného systému a jeho aspekty
  3.3.1. Všeobecný model výrobného systému
  3.3.2. Naturálny aspekt činnosti výrobného systému
  3.3.3. Ekonomický aspekt výrobného systému
  3.3.4. Finančný aspekt výrobného systému
  4. Základy manažmentu produkčných systemov
  4.1.Funkcie manažmentu výroby v systéme manažmentu podnikov
  4.2. Ciele manažmentu výroby
  4.3. Výrobná stratégia a výrobná politika podniku
  4.4. Funkcie manažmentu výroby
  4.4.1. Plánovanie a organizovanie výroby
  4.4.2. Manažment s využitím princípu spátnej väzby
  4.5. Úrovne riadenia výroby
  4.5.1. Hierarchia orgánov riadenia výroby
  4.6. Prístupy k riadeniu výroby
  4.7. Metódy využívané v riadení výroby
  4.7.1. Štatistické metódy v operačnom manažmente
  4.7.2. Optimalizačné metódy v operačnom manažmente
  4.7.3. Iné metódy operačného výskumu a systémovej analýzy
  4.7.4. Metóda kompromisov
  5. Ekonomika výrobného systému
  5.1. Tržby z realizácie výrobnej činnosti podniku
  5.2. Náklady výrobnéno systému
  5.3. Zisk podniku
  5.4. Zhrnutie
  6. Nová filozofia a pricípy riadenia výroby
  6.1. Nová výrobná filozofia
  6.2. Systémový prístup k manažmentu výroby
  6.2.1. Integrovaný prístup k raanažmentu výroby
  6.2.2. Systémové poňatie výrobných procesov
  6.3. Princípy efektívneho manažmentu výroby v súčasnýchpodmienkach
  6.4. Smery zdokonaľovania riadenia výroby
  6.5.Základná charakteristika nových smerov riadenia výroby
  7. Systémy počítačovej podpory riadenia výroby
  7.1. Vývojové smery počítačovej podpory riadenia výroby
  7.2. Systémy mrp
  7.2.1. Systém mrp i
  7.2.2. Systém mrp ii
  7.2.4. Prínosy mrp ii
  7.2.5. Celkové zhodnotenie systémov mrp
  7.4. Dss a expertné systémy
  8. Nové koncepcie a filozofie riadenia výroby
  8.1. Systém j-i-t
  8.1.1. Filozofia j i t
  8.1.2. Aplikovatel'nost' jit
  8.2. Systém opt (optimalizovaná výrobná technológia)
  8.2.1. Goldrattove princípy
  8.2.2. Základná koncepcia opt
  8.2.3. Prínosy systému opt
  8.2.4. Aplikačné podmienky opt
  8.3. Systém cim - osa
  9. Moderne systemy manažmentu kvality
  9.1. Nove koncepcie manažmentu kvai.ity
  9.2. Demingove princípy riadenia vyroby
  10. Potreba prestavby systemov