Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Maturitné otázky zo Slovenského jazyka a literatúry

«»
Prípona
.doc
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36981
Posledná úprava
30.11.2011
Zobrazené
4 403 x
Autor:
23_rado_23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky zo slovenského jazyka a literatúry.

1. a) Vymenujte a charakterizujte lit. obdobia svetovej literatúry v chronologickom slede. Uveďte aspoň niektorých predstaviteľov, ukážky zaraďte do jednotlivých období? b) Charakterizujte druhy umeleckej literatúry?
Najstaršia literatúra sveta začína 3.tisícročie pred. n. l. až do 19. stor. n. l. 1. Sumerská, akatská, hebrejská, indická
Sumerská - Epos o Gilgamešovi – je hrdinský epos, a je považovaný za najstaršie dielo svetovej literatúry (asi 2000 rokov pred. n. l.) Nepoznáme autora ani celú verziu diela. Téma: púť uruckého kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou a ideou je hľadanie odpovede na otázku zmyslu ľudského života. Postavy: Otec - bol smrteľník, Matka- bohyňa preto bol Gilgameš z väčšej časti boh a z menšej smrteľník.
ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st.p.n.l - 5. st.n.l)
- hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život
- úlohu zohrávajú bohovia, kt. majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný
GRÉCKA: Homér, Sofokles (Platón, Sokrates, Ezop...)
HOMÉR - Ilias, Odysea - hrdinské eposy, v ktorých hlavnou témou je Trójska vojna
- hrdinský epos - oslavná epická báseň
HUMANIZMUS A RENESANCIA: (14. - 17. stor.)
Úsilie o návrat k pozemským životom. Zameriava sa na reálny pozemský život a za základ považuje právo človeka na prirodzené šťastie. Vyzdvihuje lásku k rozumu a k prírode. Obroda, znovuzrodenie antiky - zdôrazňuje zmyslové poznanie (nie je citové)...

2. Vysvetlite vzniku staroslovenskej lit a kultúry. Ich význam a prínos pre rozvoj umeleckej literatúry?
  Význam pre umeleckú lit. a prinos bol: prekladová lit. – predstavovali Konštantinové a Metodové predpoklady bohoslužobných kníh (omšová kniha, evanjelia, spevníky). Pôvodná lit. – predstavujú Proglas- prvá slovanská báseň napísal ju Konštantin- je to predslov k svätému Evaneliju oslavujú v ňom slovanských preklad písma svätého a vyzdvihuje domáci jazyk ako základ vzdelania. Moravsko- panónske legendy- majú dve časti: 1.časť Život sv. Konštantina autorom je pravdepodobne žiak Gorazd Autor v legende opisuje jeho detstvo, mládosť, štúdia aj také jeho vlastnosti, múdrosť, skromnosť, nadanie aj obhajoba staroslovienského jazyka(staroslovienčina)... 

Kľúčové slová:

matura

maturita

slovenčina

maturitné otázky

slovenský jazyk

literatúraObsah:
 • 1. a) Vymenujte a charakterizujte lit. obdobia svetovej literatúry v chronologickom slede. Uveďte aspoň niektorých predstaviteľov, ukážky zaraďte do jednotlivých období? b) Charakterizujte druhy umeleckej literatúry?

  2. Vysvetlite vzniku staroslovenskej lit a kultúry. Ich význam a prínos pre rozvoj umeleckej literatúry?

  3. a) Charakterizujte podmienky vzniku a hlavné znaky humanizmu a renesancie. Uveďte autorov z talianskej, španielskej a anglickej literatúry. urobte prehľad tvorby a rozbor aspoň jedného diela Wiliam Shakespeare? b) Napíšte vlastný životopis a zaraďte ho do slovotvorného postupu?

  4. a) Ľudová slovesnosť, žanre, útvary. Jej prínos pre vývoj literárnej tvorby? b) Jazykové štýly?

  5. a) Vysvetlite charakteristické znaky slovenského klasicizmu. Charakterizujte myšlienky osvietenstva,ideu Slovanstva a predstaviteľov v tejto doby? b) Vymenujte znaky odborného štýlu a vypracujte pracovný postup?

  6. a) Charakterizujte upatnenie romantizmu ako lit. smeru v tvorbe svetovzch predstaviteľov: Viktor Hugo, Alexander Pushkyn, Johan Wolfang Gothe? b) Zoštilizjte žiadosť do prijatia do zamestnania. Charakterizujte štýl do ktorého patrí?

  7. a) Predstavte Ľudovíta Štúra ako jazykovedca, politika, literáta a vodcu slov. revolučnej mládeže v rokoch 1884-1889? b) Vývin spisovného slovenského jazyka a slovenské nárečia?

  8. a) Charakterizujte myšlienku slobody a spravodlivosti v tvorbe: Sama Chalupku, Jánka Kráľa a Ján Botto. V úzkostiach porovnajte a vysvetlite motív vzbúry, usmrtenia a vzdoru? b) Charakterizjte hlavné znaky lyriky ako literáného druhu?

  9. a) Vykreslíte obraz ľudu, človeka a prírody v skladbách: Hajníkova žena a Detvan. Hrdinov porovnajte a zadeľte ich do lit. obdobia? b) Charakterizujte epiku ako lit. druh a jej útavary?

  10. a) Poukážte na motivačnú pestrosť v lyrike a epike najväčšieho slov. básnika P. O. Hviezdoslava. urobte prehľad jeho lyrických cyklov? b) Slovné druhy ich rozdelenie, gramatické kategórie?

  11. a) Zhodnoťe východiska vzniku konfliktov v dramatickej tvorbe Jána Chalupku, Jána Polárika a jozefa Gregora Tajovského. Zoraďte autorov do jednotlivých období? b) Charakterizujte drámu ako literárný druh od klasickej drámy až po absúrdnú?

  12. a) Porovnajte romantizmus a realizmus ako literárne metódyz umeleckého hľadiska. Charakterizujte diela svetových realistických predstaviteľov z ang. Charles Dickens, Onoré de Balzac, Tolstoj a Dostojevski?

  13. a) Vysvetlite význam Matice slovenkej pre posilnenie národného povedomia Slovákov. Literarných predstaviteľov tohto obdobia - Jonáš Záborský, Ján Palarík, Viktor Kúbani Laskomerský? b) Slohotvorné postupy a ich využitie jednotlivých štýloch a útvaroch?

  14. a) Porovnajte realistické stvarnenie v živote ľudu v prozách: Martina Kukučína, Tajovského, Boženy Slančikovej - Timravy?

  15. a) Porovnajte postoje autorov Romain Roland, Erich Maria Regmual a Ernest Hemingway k 1. sv. vojny?

  ...