Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Maturitné otázky - Slovenský jazyk (teória literatury)

«»
Prípona
.rar
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41223
Posledná úprava
19.12.2012
Zobrazené
3 971 x
Autor:
vcielocqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované všetky maturitné otázky zo Slovenského jazyka - časť teória literatúry.

1. LITERÁRNA VEDA
-je spoločenskovedná disciplína, ktorá skúma literárne diela, tvorbu spisovateľov, literárnohistorický vývin, jednotlivé javy literárneho života, spoločenský príjem literatúry. Jej hlavnými súčasťami sú literárna história, teória literatúry a literárna kritika.
Literárna veda úzko súvisí s estetikou a jazykovedou. Vyvinula sa filológie (náuka o jazyku a literatúre národa alebo skupiny národov).

Teória literatúry je jednou z troch základných súčastí literárnej vedy. jej hlavným predmetom je teória literárneho diela, ktorá sa zaoberá podstatou, funkciou a spôsobom jestvovania literárneho diela ako jazykového umeleckého výtvoru.
Literárna história je výskum literatúry v jej dejinnom vývoji. Hodnotí rôzne tendencie smerovania v literárnej tvorbe v istých obdobiach a vymedzuje prínos jednotlivých spisovateľov a diel. Literárna kritika a jej vzťah k teórii literatúry- zmyslom literárnej kritiky je na základe určitých kritérií posúdiť a zhodnotiť literárne dielo. Predmetom literárnej kritiky je súčasná literatúra. Vytyčuje ďalšie cesty rozvoja literatúry a vykonáva aj funkciu sprostredkovateľa medzi autorom a čitateľom. K základným literárnokritickým žánrom patrí recenzia (kritický posudok lit. alebo vedeckého diela po jeho vydaní).
...

2. LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE- Epika
ZNAKY: verš, próza, dejovosť,monológ+dialóg, hovorovosť
-epika (gréc. epikos – dejový, vyrozprávaný,od epos- slovo,rozprávanie) je najrozšírenejší literárny druh
-prevláda v nej rozprávanie ako makrokompozičný postup a má veršovanú alebo prozaickú podobu
-zakladá sa na deji, na rozprávaní príheu,udalostí
-charakteristickým znakom je časová následnosť a postupnosť
-dej sa rozvíja predovšetkým v monologickej forme, preto sa za najzákladnejšiu epickú kateg=oriu pokladá rozprávač, rozprávač je textovým subjektom, zastupujúcim autora, ktorý vyrozpráva dej z istého zorného uhla
-dej sa uskutočňuje na podklade istých konfliktov medzi postavami
-z vývinového hľadiska má dve podoby: 1.prvotnú (základnú)=realizovanú ústnou formou, Epos o Gilgamešovi, Homérové eposy Ilias a Odysea sa dlho šírili ústným podaním až neskoršie dostali literárnu podobu, 2.druhotnú (odvodenú)= realizovanú ako literárny tex,ktorý vzniká v písanej forme, autor ho vytvára z vlastnej fantázie alebo na základe skutočnej udalosti.Takýmto dielom je napr Aeneis,v ktorom Vergíliu opisuje založenie Ríma...

Kľúčové slová:

literatúra

teoria literatúry

slovenský jazyk

maturita

vypracované otázkyObsah:
 • 1. literárna veda + periodizácia
  2. epika ako lit. druh, epické žánre
  3. román
  4. krátka epika – novela a poviedka
  5. lyrika ako lit. druh, lyrické žánre, kompozícia lyrického diela
  6. dráma ako lit. druh
  7. sonet
  8. legenda
  9. tragédia
  10. komédia
  11. absurdná dráma
  12. postmoderna
  13. legenda
  14. epos
  15. mikrokompozícia - pásmo rozprávača a pásmo postáv
  16. kompozícia epiky, kompozičné postupy
  17. kompozícia drámy – vnútorná a vonkajšia kompozícia
  18. kompozícia - typy rozprávačov
  19. kompozícia – postava - typy postáv
  20. štylizácia textu - trópy a figúry
  21. strofa, verš, rým
  22. časomiera
  23. sylabický veršový systém
  24. sylabotonický verš
  25. voľný verš

Zdroje:
 • Otázky od vyučujúceho
 • Internet
 • Poznámky z gymnázia