Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Študijný materiál - Manažerská komunikácia

«»
Prípona
.dot
Typ
skriptá
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5060
Posledná úprava
10.08.2017
Zobrazené
6 997 x
Autor:
paole
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1. Úvod do problematiky

K najvýznamnejším aktivitám personálnej, riadiacej a vzdelávacej práce patrí interpersonálna komunikácia. Nie však všetci účastníci komunikačného procesu, aj napriek tomu, že ju denne využívajú, dokážu komunikovať efektívne.
Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej organizácii pracovať efektívnejšie ako celok.
Komunikácia nemôže existovať bez ľudí vykonávajúcich určitú činnosť. Môže byť zložitá alebo celkom jednoduchá, veľmi formálna, ale i neformálna - závisí od podstaty odosielaného odkazu a od vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom.
Efektívna komunikácia je základným predpokladom úspešného fungovania každej organizácie.
Zmeny, s ktorými sa stretávame v súčasných organizáciách možno charakterizovať nasledovne:
» prichádzajú oveľa komplexnejšie, či sa týkajú štruktúry alebo technológie,
» ekonomické a trhové podmienky, kvalita výroby a služieb sú účinnejšie a efektívnejšie,
» legislatíva vyžaduje od manažérov zavádzanie politických a praktických zmien do života vlastných organizácií,
» zamestnanci, zvlášť mladí, očakávajú od svojich zamestnávateľov nielen vysoké zárobky, ale tiež osobné a pracovné uspokojenie,
» ľudia sú viac závislí od horizontálnych komunikačných kanálov. S rastúcou komplexnosťou sa oveľa rýchlejšie zvyšuje potreba informačnej výmeny medzi odborníkmi na horizontálnej úrovni ako vo vertikálnom smere.
Pri pohľade na súčasné zmeny v organizáciách je jasné, že manažéri musia komunikovať efektívne, na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu.
Odpoveď na otázku „prečo komunikovať?“ môže mať rôznu podobu:
» pre efektívnejšie vedenie
» pre držanie ľudí „v obraze“
» pre kvalitnejšie prepojenie ľudí s organizáciou a:
» zvýšenie motivácie
» zvýšenie záujmu o organizáciu
» pre lepšie medziľudské vzťahy a pochopenie medzi:
» šéfom a podriadenými
» kolegami
» ľuďmi v organizácii a mimo nej
» pre pochopenie potreby zmien:
» ako ich možno riadiť
» ako redukovať odpor ku zmenám a pod.

Kľúčové slová:

efektívna komunikácia

verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

komunikácia na pracovisku

vyjednávanie

schôdze

marketing

predajObsah:
 • 1. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA 1
  1.1. Úvod do problematiky 1
  1.2. Podstata komunikačného procesu 2
  1.3. Sociálna komunikácia 4
  1.4. Komunikácia v organizácií 5
  1.4.1. Predpoklady efektívnej vnútropodnikovej komunikácie 6
  1.4.2. Fázy komunikácie 6
  1.4.2.1. Fáza pseudokomunikácie 6
  1.4.2.2. Fáza manipulovania 7
  1.4.2.3. Fáza odbúravania komunikačných bariér 7
  1.4.2.4. Fáza skutočnej komunikácie 7
  1.4.3. Formy a prostriedky vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.4.3.1. Formy vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.4.3.2. Prostriedky vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.5. Význam komunikácie v práci manažéra 9
  1.6. Manažérsky štýl a komunikácia 11
  1.7. Prekážky v komunikácii 13
  1.8. Komunikačné kompetencie 16
  1.8.1. Správa/odkaz 16
  1.8.2. Interná komunikácia 17
  1.8.2.1. Komunikácia nadol 17
  1.8.2.2. Komunikácia nahor 18
  1.8.2.3. Horizontálna komunikácia 19
  1.8.2.4. Diagonálna komunikácia 20
  1.8.2.5. Neformálna komunikácia 20
  1.8.3. Externá komunikácia 21
  1.8.4. Komunikačné kanále 21
  1.8.4.1. Výdatný kanál 22
  1.8.4.2. Výber kanála 22
  2. VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA 24
  2.1. Verbálna komunikácia 24
  2.2. Rozhovor 26
  2.2.1. Miesto 27
  2.2.2. Príprava rozhovoru 27
  2.2.3. Vedenie rozhovoru 27
  2.2.4. Ukončenie rozhovoru 29
  2.2.5. Uskutočnenie rozhodnutia a analýzy výsledkov 30
  2.2.6. Typy rozhovorov 30
  2.3. Prezentácia 30
  2.3.1. Stanovenie cieľov 30
  2.3.2. Plánovanie prezentácie 31
  2.3.3. Príprava prezentácie 31
  2.3.4. Opakovanie a nácvik 33
  2.3.5. Vlastná prezentácia 33
  3. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA 35
  3.1. Úvod do neverbálnej komunikácie 35
  3.1.1. Mimika 36
  3.1.2. Proxemika 37
  3.1.3. Haptika 38
  3.1.4. Posturika 38
  3.1.5. Kinezika 39
  3.1.6. Reč očí a pohľadov 39
  3.1.7. Paralingvistika 40
  2.2. Počúvanie 40
  2.3. Písomná komunikácia 43
  2.4. Čítanie 44
  4. KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU 45
  4.1. Komunikácia so zamestnancami 45
  4.2. Získavanie pracovníkov 47
  4.2.1. Vonkajšie a vnútorné podmienky získavania pracovníkov 47
  4.2.2. Proces získavania pracovníkov 48
  4.2.3. Základné dokumenty uchádzača o pracovné miesto 48
  4.3. Výber pracovníkov 51
  4.3.1. Metódy výberu pracovníkov 51
  4.4. Vzdelávanie a kvalifikácia pracovníkov 53
  5. VYJEDNÁVANIE 55
  5.1. Objasnenie pojmu 55
  5.2. Sociálny kontext vyjednávania 56
  5.3. Faktory ovplyvňujúce vyjednávanie 58
  6. VYJEDNÁVANIE A KONFLIKT MANAŽMENT 61
  6.1. Úvod do problému 61
  6.2. Konflikty a objasnenie pojmov 61
  6.3. Fázy vyjednávania 62
  6.4. Ako predísť hádke 63
  6.5. Mobbing 64
  6.6. Konflikty a ich riešenie 64
  7. ORGANIZÁCIA SCHÔDZÍ, PORÁD, STRETNUTÍ 66
  7.1. Úvod do problému 66
  7.2. Formálne a neformálne schôdze 67
  7.3. Príprava schôdze/porady 68
  7.4. Ako byť úspešným v osobných rokovaniach 69
  7.5. Správanie na schôdzach/poradách 72
  7.6. Vzťahy v skupinách, tímoch a na schôdzach 73
  8. MEDZINÁRODNÁ KOMUNIKÁCIA 75
  8.1. Interkulturálna komunikácia 75
  8.1.1. Techniky interkulturálnej komunikácie 76
  8.2. Interkulturálne vyjednávanie 77
  8.2.1. Fázy vyjednávania 77
  8.2.2. Tlmočenie 79
  8.3. Spoločenské príležitosti na obchodné rokovania 79
  8.3.1. Pracovný obed 80
  8.3.2. Pracovná večera 80
  8.3.3. Buffet lunch 81
  8.3.4. Business breakfest (pracovné raňajky) 81
  8.3.5. Drink 81
  8.3.6. Cocktail party 81
  8.3.7. Malý čaj 81
  8.3.8. Five o´clock 82
  8.3.9. Raut a soirér 82
  8.3.10. Recepcia 82
  8.3.11. Bridge party 83
  8.3.12. Garden party 83
  8.3.13. Piknik 83
  8.3.14. Hudobný koncert 83
  8.3.15. Matiné 84
  8.3.16. Vernisáž 84
  8.3.17. Premiéra a derniéra 84
  8.3.18. Audiencia 84
  8.3.19. Dary a pozornosti 84
  9. KOMUNIKÁCIA POMOCOU PROSTREDNÍKA MÉDIÍ A ŠPIČKOVEJ TECHNIKY 86
  9.1. Telefonovanie 86
  9.2. Sekretárka 88
  9.3. Komunikácia s médiami 90
  9.4. Komunikácia pomocou špičkovej techniky 92
  10. KOMUNIKÁCIA AKO ZÁKLAD ODOVZDÁVANIA INFORMÁCIÍ 96
  11. KOMUNIKÁCIA V MARKETINGU 101
  11.1. Nadlinkové aktivity 101
  11.2. Podlinkové aktivity 106
  12. KOMUNIKÁCIA A STRATÉGIA PREDAJA 113
  12.1. Komunikácia pri predaji 113
  12.2. 114
  12.3. Ako prekonať frustráciu 115
  12.4. Ako získať verného zákazníka 116
  12.5. Predaj po telefóne 118
  12.6. Budovanie tímu predajcov 120
  12.7. Skupinová prezentácia 122
  12.8. Techniky predaja 123
  13. ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 126
  13.1. Identifikácia potrieb 126
  13.2. Školenie a rozvoj 127
  13.3. Učenie 127
  13.4. Prístup ku školeniam komunikačných zručností 128
  13.4.1. Metódy aktívneho učenia 129
  13.4.2. Transakčná analýza 131
  13.4.3. Akčné učenie 134
  13.4.4. Vzdelávacie metódy 135
  13.5. Dizajn programu komunikačných zručností 139
  13.6. Základné komunikačné zručnosti 140
  Literatúra
  142