Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12218
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
2 535 x
Autor:
marnov
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce bolo objasniť správanie a rozhodovanie spotrebiteľov, charakterizovať trh starobného dôchodkového sporenia na Slovensku a na základe prieskumu určiť, podľa ktorých faktorov sa sporitelia rozhodli pre konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Zároveň v závislosti od výsledkov navrhnúť opatrenia pre spoločnosť ING, vďaka ktorým by získala na trhu starobného dôchodkového sporenia konkurenčnú prevahu, udržala si existujúcich klientov a získala nových. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 11 obrázkov, 16 grafov, 18 tabuliek a 6 príloh. Prvá kapitola je venovaná charakteristike, modelom, faktorom a trendom spotrebiteľského správania, potrebám a hodnotám spotrebiteľov, ich vnímaniu vlastnostní produktov a nákupnému rozhodovaniu. V ďalšej časti sa charakterizuje reforma dôchodkového systému a jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti. Autorka sa zameriava na finančnú skupinu ING na Slovensku a konkrétne na ING dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s., jej činnosť a dôchodkové fondy. Záverečná kapitola je venovaná prieskumu rozhodnutí mladých ľudí pri vstupe do starobného dôchodkového sporenia, analýze faktorov ovplyvňujúcich ich rozhodnutia, určeniu informačných zdrojov a spokojnosti s vybranou spoločnosťou. Výsledky prieskumu, dôležité z hľadiska ING poukazujú okrem silných stránok aj na slabé stránky spoločnosti, riešením ktorých je zníženie poplatkov, častejšie bezplatné zasielanie výpisu z účtu, väčšia mediálna kampaň či intenzívnejšie informovanie sporiteľov o výnosoch.

Kľúčové slová:

starobné dôchodkové sporenie

spotrebiteľské správanie

nákupné rozhodovanie spotrebiteľov

dôchodková reforma

ING

medzinárodné akvizícieObsah:
 • 1. Spotrebiteľské správanie
  1.1 Potreby, produkty a hodnoty spotrebiteľov
  1.2 Charakteristika spotrebiteľského správania
  1.3 Modely spotrebiteľského správania
  1.4 Faktory spotrebiteľského správania
  1.4.1 Kultúrne faktory
  1.4.2 Spoločenské faktory
  1.4.3 Osobnostné faktory
  1.4.4 Psychologické faktory
  1.5. Nákupné rozhodovanie spotrebiteľov
  1.5.1 Poznanie problému
  1.5.2 Zhromažďovanie informácií
  1.5.3 Hodnotenie alternatív
  1.5.4 Nákupné rozhodnutie
  1.5.5 Správanie po nákupe
  1.6 Vnímanie vlastností produktov spotrebiteľmi
  1.6.1 Kvalita, vyhotovenie a značka produktu
  1.6.2 Služby
  1.7 Trendy v spotrebiteľskom správaní
  1.7.1 Environmentálne orientované správanie
  1.7.2 Maximalizácia kvality života
  1.7.3 Finančné zabezpečenie staroby
  2. Starobné dôchodkové sporenie
  2.1 Dôchodková reforma
  2.1.1 Negatíva tradičného dôchodkového systému
  2.2 Princíp fungovania starobného dôchodkového sporenia
  2.2.1 Súkromné vlastníctvo a možnosť dedenia úspor
  2.2.2 Bezpečnosť sporenia v druhom pilieri
  2.2.3 Päťstupňová kontrola
  2.3 Prehľad dôchodkových správcovských spoločností
  2.3.1 Allianz - slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.3.2 Winterthur, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.3.3 Vúb generali, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.3.4 Aegon, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.3.5 Čsob, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.3.6 Ing, dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.4 Ing group
  2.4.1 Medzinárodné akvizície
  2.4.2 Špeciálne programy
  2.5 Ing na slovensku
  2.5.1 Ing životná poisťovňa, a.s.
  2.5.2 Ing bank n.v.
  2.5.3 Ing tatry - sympatia, doplnková dôchodková sporiteľňa, a.s.
  2.5.4 Ing employee benefit
  2.5.5 Charitatívna činnosť
  2.6 Ing dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  2.6.1 Dôchodkové fondy ing dss
  3. Prieskum rozhodovania mladých ľudí o starobnom dôchodkovom sporení a výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  3.1 Účel prieskumu
  3.2 Metodika prieskumu
  3.3 Výsledky prieskumu
  3.4 Výsledky dôležité z hľadiska návrhov a odporúčaní pre ing dss
  3.5 Ohraničenia prieskumu
  3.6 Závery a odporúčania pre ing
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov
  Prílohy

Zdroje:
 • CANNON, T.: The role of small business in economic recovery: Myth and reality. USA, 1982
 • DRUCKER, P. F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha : Management Press, 2004. 304 s. ISBN 80-726-1066-X
 • ĎAĎO, J. - PETROVIČOVÁ, J. - KOSTKOVÁ, M.: Marketing služieb. Bratislava : Epos, 2006. 302 s. ISBN 80-805-7662-9
 • FOSTER, T. R. V. - Jak získat a udržet zákazníka. Praha : Computer Press, 2002. 128 s. ISBN 80-722-6663-2
 • GRONROOS, CH.: Service Management and Marketing. Lexington : Lexington Books, 1990
 • HORÁKOVÁ, I.: Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada Publishing, 1992. 365 s. ISBN 80-85424-88-6
 • HRAŠKO, P. a kol. - Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava : Ekonóm, 1996. 244 s. ISBN 80-225-0832-2
 • KITA, J. a kol. - Marketing. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2005. 414 s. ISBN 80-8078-049-8
 • KITA, J. a kol. - Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-23-8
 • KOTLER, Ph. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava : SPN, 1992. 440 s. ISBN 80-08-02042-3
 • KOTLER, Ph.: Marketing management. Praha : Grada Publishing, 1998. 710 s. ISBN 80-7169-600-5
 • LEHMANN, D. R. - Winer, R. S.: Analysis for Marketing Planing. USA : IRWIN, 1988
 • MATEIDES, A. - ĎAĎO, J.: Služby. Bratislava : Epos, 2002. 750 s. ISBN 80-805-7452-9
 • MICHALOVÁ, V. - ŠUTEROVÁ, V.: Služby. Hronský Beňadik : NETRI, 2004. 216 s. ISBN 80-968904-5-X
 • NOVÁČEK, P. a kol.: Ohrožená planeta na prahu 21. století. Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, STUŽ, 1998
 • PRAHALAD, C. K. - RAMASWAMY, V.: Budoucnost konkurence - spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Praha : Management Press, 2005. 280 s. ISBN 80-726-1126-7
 • REARDON, J. - McCORKLE, D.: A consumer model for channel switching behavior. USA : MCB UP Ltd, International Journal of Retail & Distribution Management, 2002. 180 s.
 • RICHTEROVÁ, K. - KULČÁKOVÁ, M. - KLEPOCHOVÁ, D.: Spotrebiteľské správanie. Bratislava : Ekonóm, 2005. 206 s. ISBN 80-225-2036-5
 • SCHIFFMAN L. G. - KANUK, L. L.: Nákupní chování. Praha : Computer Press, 2004. 695 s. ISBN 80-251-0094-4
 • STEFFENS, H.: Správanie spotrebiteľov a spotrebiteľská politika. Berlín : Technická univerzita, Inštitút pre praktické vzdelávanie a výučbu, 2002. 63 s. ISBN 80-225-1911-1
 • VYSEKALOVÁ, J. - Psychologie spotřebitele. Praha : Grada, 2004. 284 s. ISBN 80-247-0393-9