Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 135   projektov
4 nových

Sociológia zdravia a choroby - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3077
Posledná úprava
16.02.2013
Zobrazené
4 345 x
Autor:
ronyka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učebné texty sú určené
• pre poslucháčov Fakulty verejného zdravotníctva SZU bakalárskeho a magisterského štúdia
Verejné zdravotníctvo,
štúdia Master of Public Health,
pre predmety
- Základy sociológie,
- Sociológia zdravotnej starostlivosti,

• pre poslucháčov Fakulty ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií SZU bakalárskeho a magisterského štúdia
Ošetrovateľstvo,
Pôrodná asistencia,
Fyzioterapia,
pre predmety
- Aplikovaná sociológia,
- Sociológia.

• pre poslucháčov Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU.

Cieľ týchto učebných textov možno stručne definovať ako doplnok prednášok a cvičení a ako štúdijný materiál pri samoštúdiu.  

Kľúčové slová:

sociológia

zdravie

chorobyObsah:
 • 1 Úvod do sociológie 9
  1.1 Vymedzenie predmetu sociológie 9
  1.2 História definovania predmetu vedy o spoločnosti 9
  1.3 Najvýznamnejšie smery súčasnej sociológie 11
  1.4 Odlišnosť prístupu sociológie od iných vedných disciplín 12
  1.5 Špecifiká sociologického prístupu k skúmaniu spoločnosti 13
  1.6 Systém rozdelenia sociologickej vedy na všeobecnú a špeciálnu 14
  1.7 Sociologická analýza sociálneho javu, týkajúceho sa zdravia a choroby 15
  1.8 Charakteristika špeciálnej sociologickej disciplíny, zameranej na zdravie a chorobu 16
  1.9 Všeobecné a špeciálne úlohy sociológie zdravia 17
  2 Slovník vybratých sociologických pojmov 18
  2.1 Socializácia 18
  2.2 Sociálny status 19
  2.3 Sociálna rola 19
  2.4 Deviácia 20
  2.5 Sociálna kontrola 21
  2.6 Sociálna skupina 22
  2.6.1 Druhy sociálnych skupín 22
  2.6.2 Rodina 23
  2.6.3 Komunita 24
  2.6.3.1 Komunity tradičnej a modernej spoločnosti 25
  2.6.4 Pospolitosť 26
  2.6.5 Spoločnosť 26
  2.7 Sociálna štruktúra 26
  2.8 Moc a autorita 26
  3 Slovník vybratých pojmov súvisacich so zdravím a chorobou z oblasti verejného zdravotníctva 28
  3.1 Zdravie 28
  3.2 Ochrana zdravia 28
  3.3 Životné podmienky 28
  3.4 Pracovné podmienky 29
  3.5 Zdravé životné a pracovné podmienky 29
  3.6 Spôsob života 29
  3.7 Zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia 30
  3.8 Prevencia 30
  3.9 Zdravotná starostlivosť 31
  3.10 Zdravotná politika 31
  3.11 Kvalita života 32
  3.12 Podpora zdravia (health promotion) 32
  3.13 Väzby sociálnej štruktúry a zdravia 33
  3.14 Verejné zdravotníctvo 34
  3.15 Národný program podpory zdravia 34
  3.16 „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ 35
  3.17 Ciele 2. skupiny „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ 36
  3.18 „21 cieľov pre 21. storočie“ 37
  4 Sociologické charakteristiky niektorých sociálnych javov týkajúcich sa zdravia a choroby 40
  4.1 Hodnotenie kvality života 40
  4.1.1 Meranie kvality života v medicíne 43
  4.1.2 Faktory životného štýlu a socioekonomického statusu vo vzťahu ku zdraviu a chorobe 45
  4.2 Sociologické charakteristiky zdravia a choroby 48
  4.2.1 Sociologické charakteristiky zdravia 48
  4.2.1.1 Typologizácia definícií zdravia 48
  4.2.1.2 Definovanie zdravia pomocou modelov 50
  4.2.2 Sociologické charakteristiky choroby 52
  4.2.3 Správanie sa v zdraví a chorobe 54
  4.2.4 Postoj ku zdraviu a jeho ovplyvňovanie metodikami verejného zdravotníctva 55
  4.3 Sociálna rola pacienta 61
  4.4 Komunikácia pacienta a pracovníka v zdravotníctve 62
  4.5 Dodržiavanie liečebného režimu pacienta -compliance 64
  4.6 Svojpomocné skupiny 68
  4.6.1 Terminológia svojpomocných skupín 68
  4.6.2 Charakteristiky a ciele svojpomocných skupín 69
  4.6.3 Funkcie svojpomocných skupín, ktoré prinášajú úžitok pacientom 70
  4.6.4 Funkcie svojpomocných skupín, ktoré prinášajú úžitok lekárom 71
  4.6.5 Potreby svojpomocných skupín 72
  4.6.6 Príklady svojpomocných skupín podľa druhu ochorenia alebo postihnutia 73
  4.6.7 Slovenská humanitná rada 78
  4.6.8 Etický kódex dobrovoľníkov Slovenskej humanitnej rady 78
  4.6.9 Zoznam organizácií Slovenskej humanitnej rady 81
  4.7 Pracovníci v zdravotníctve a niektoré ich charakteristiky 85
  5 Sociologický výskum 91
  5.1 Skúmanie sociálneho javu 91
  5.2 Typy sociologických výskumov 92
  5.3 Definícia sociologického výskumu 94
  5.4 Rozdelenie empirických sociologických výskumných metód 95
  5.4.1 Exploratívne - zisťovacie metódy 95
  5.4.1.1 Otázka a jej druhy 97
  5.4.1.2 Kompetencia respondenta 99
  5.4.1.3 Úvodný text 100
  5.4.1.4 Rozhovor 101
  5.4.1.5 Dotazník 103
  5.4.1.6 Porovnanie niektorých vlastností rozhovoru a dotazníka 104
  5.4.2 Observačné - pozorovacie metódy 104
  5.5 Hodnotenie metodologickej správnosti sociologického výskumu 106
  Literatúra